BIP MJO - Centrum Młodzieży

Dyrektor Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 NAUCZYCIEL TAŃCA

  

1. Wymagania formalne

• wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

• posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć tanecznych – preferowany taniec towarzyski, show dance lub taniec ludowy

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela-instruktora

 

2. Wymagania dodatkowe

• pracowitość, rzetelność, odpowiedzialność i dyspozycyjność

• umiejętność pracy w zespole, komunikatywność

• umiejętności organizacyjne

• punktualność

• poszukujemy nauczycieli z pasją, aktywizujących dzieci i młodzież, umiejących wymagać, ale również zaszczepiać pasję.

 

4. Warunki pracy i płacy

• wymiar czasu pracy: 6/18 tj. 0,33 etatu

• zatrudnienie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

• umowa o pracę na podstawie KN

• miejsce pracy: Centrum Młodzieży

 

5. Wymagane dokumenty

• życiorys (CV)

• list motywacyjny

• kserokopie świadectw pracy

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

• oświadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: ”wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 poz.926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz.1458)”

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu Centrum Młodzieży w Krakowie, ul. Krupnicza 38 do 10.08.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

NAUCZYCIEL TAŃCA

  

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

Dyrektor: Bartłomiej Kocurek

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Młodzieży (nauczyciel tańca)