BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1

DYREKTOR Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

sekretarz placówki

 

 

1. Wymagania formalne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej

 

2. Wymagania dodatkowe

- ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy, znajomość zagadnień kadrowych, znajomość prawa pracy oraz praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów ustaw o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego,

- obsługa komputera w zakresie programów biurowych podstawowych Word, Excel, poczta elektroniczna,

- znajomość obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość programu SIO, ZSZO,

- znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,

- łatwość w redagowaniu pism urzędowych,

- redagowanie strony BIP,

- dokładność, rzetelność, odpowiedzialność dobra organizacja pracy, komunikatywność, życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie sekretariatu,

- wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,

- prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej pracowników zgodnie z stosownymi przepisami, w tym w ZSZO,

- przygotowywanie dokumentacji dotyczących wypłat wynagrodzeń z tytułu umów zleceń, umów o dzieło, nagród i innych,

- sporządzanie sprawozdań SIO i innych,

- prowadzenie rekrutacji do bursy,

- obsługa strony BIP jednostki,

- obsługa Funduszu Świadczeń Socjalnych,

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania bursy.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- umowa na okres próbny od 01.09.2018r., w perspektywie umowa na czas nieokreślony,

- wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia

- oświadczenie o niekaralności.

 

6.Termin i miejsce składania dokumentów:

- Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie do dnia 24.08.2018r. w godz. od 9.00 do 14.00 lub pocztą na adres: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1, al. Marsz. Focha 39, 30-119 Kraków.

- Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

- Placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

7.Ilość etatów: 1 etat

 

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922 z późniejszymi zmianami).

 

 

mgr Teresa Płoszaj

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 w Krakowie

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 1 (sekretarz placówki)