BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
DYREKTOR MUZEUM FOTOGRAFII
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referenta/ Specjalisty ds. kancelarii i kadr

 

 

 

 

 

 

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

Referenta/ Specjalisty ds. kancelarii i kadr

 

 

 

 

 

I. Nazwa i adres organizatora

 

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16 30-045 Kraków

adres do korespondencji plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

 

+ 48 /012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespole,

 

II. Do zakresu obowiązków referenta/specjalisty ds. kancelarii i kadr  będzie należało m.in.:

 

1. całokształt spraw zatrudnienia i dyscypliny pracy,

2. prowadzenie teczek akt osobowych zatrudnionych pracowników,

3. prowadzenie ewidencji zatrudnionych pracowników:

- prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, okolicznościowych,

szkolnych i bezpłatnych,

- prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich,

- prowadzenie ewidencji akt pracowników zwolnionych

- prowadzenie ewidencji wyjść służbowych i prywatnych w czasie godzin pracy,

- wypełnianie deklaracji ZUS dla pracowników przyjętych i zwolnionych,

4. sporządzanie miesięcznych tabel ze stanem zatrudnienia,

5. sporządzanie tabel kalkulacyjnych zatrudnienia i płac w zależności od potrzeb,

6. opracowywanie sprawozdawczości z zakresu spraw kadrowych, przygotowania zaświadczeń

o zatrudnieniu i świadectw pracy,

7. współdziałanie z Komisją Zakładową w realizacji usług socjalnych, pożyczek mieszkaniowych,

8. prawidłowe zaszeregowywania i obliczenia stawek uposażenia oraz awansów zgodnie z taryfikatorami, wykształceniem, stażem pracy, kwalifikacjami itp. pracowników Muzeum,

9. Przygotowanie i przesyłanie comiesięcznych deklaracji wpłat na PFRON lub informacji o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w Muzeum,

10. przedkładanie Dyrektorowi pism wpływających do Sekretariatu Muzeum i po dekretacji ich przez Dyrektora przekazywanie ich do poszczególnych działów zgodnie z decyzją Dyrektora,

11. wysyłanie korespondencji wychodzącej lub w razie potrzeby doręczanie pism do adresata

osobiście

12. prowadzenie dziennika podawczego Muzeum,

13. prowadzenie pocztowej książki nadawczej,

14. prowadzenie ewidencji biletów MPK

15. prowadzenie książki przeprowadzanych kontroli,

16. prowadzenie rejestru pieczątek służbowych,

17. prowadzenie spraw związanych z podróżami służbowymi pracowników,

18. zgłaszanie i wyrejestrowanie pracowników oraz osób współpracujących z Muzeum za pomocą

programu PŁATNIK do ZUS,

19. pakowanie i wysyłanie wydawnictw Muzeum,

20. przygotowywanie dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego,

 

III. Wymagania.

 

Wymagania podstawowe:

 

1. wykształcenie średnie,

2. znajomość programu Płatnik,

3. znajomość programu PFRON,

4. umiejętność rozliczania czasu pracy w różnych systemach,

5. bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności Excel),

6. minimum 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw kadrowych,

7. dokładność, sumienność i terminowość,

8. umiejętność budowania pozytywnych relacji,

9. znajomość przepisów prawa pracy,

10. wysoka kultura osobista, komunikatywność,

 

 

 

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w jednostce finansów publicznych,

2. zaangażowanie i dobra organizacja pracy

 

IV. Przedmiot naboru

 

1. Referent/Specjalista ds. kancelarii i kadr w Muzeum Fotografii w Krakowie.

2. Zatrudnienie w wymiarze 1/2 etatu.

3. Umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony;

 

V. Procedura naboru

 

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań formalnych (obowiązkowych) oraz dodatkowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z zaproszonymi kandydatami.

 

UWAGA! W przypadku dużej ilości zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo przeprowadzenia w ramach I etapu testu kwalifikacyjnego.

 

VI. Wymagane dokumenty

 

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny.

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin: do dnia 07.09.2018 r.

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Referenta/Specjalisty ds. kancelarii i kadr w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

 

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Dyrektor Marek Świca

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historii Fotografii - Referent/Specjalista ds Kancelarii i Kadr