BIP MJO - Środowiskowy Dom Samopomocy Vita
 

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY,

OS. MŁODOŚCI 8 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

 

INFORMATYK

 

1. Wymagania formalne:

 

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych;

2) wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunku informatyka, matematyka, fizyka, automatyka, robotyka, inżynieria komputerowa;

3) Staż pracy: minimum 2 lata pracy na podobnym stanowisku.

 

2. Wymagane umiejętności:

 

1) Znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows Server (2008R2, 2012R2, 2016);

2) Znajomość Microsoft Active Directory, Samba;

3) Znajomość systemów operacyjnych Windows Win XP, Win Vista, Win 7, Win 8, Win 10 oraz pakietów biurowych Microsoft Office, LibreOffice;

4) Znajomość systemu Linux (Slackware, Gentoo, CentOS), umiejętność korzystania z konsoli;

5) Znajomość CMS Drupal, CMS Joomla;

6) Znajomość administrowania i zarządzania systemami baz danych w szczególności MS SQL, MySQL i FireBird;

7) Znajomość języka SQL;

8) Praktyczna znajomość budowy, diagnozowania i naprawy sprzętu komputerowego oraz rozwiązywaniu problemów informatycznych użytkowników końcowych;

9) Umiejętność montażu i konfiguracji drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych;

10) Znajomość zagadnień związanych z budową, zarządzaniem i nadzorem nad siecią LAN, WIFI;

11) Znajomość protokołów sieciowych TCP, IP, ARP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, SNMP, SMB;

12) Znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 

1) Odpowiedzialność za realizowanie zadania, umiejętność organizowania pracy oraz priorytetów zadań, umiejętność pracy w zespole, rzetelność, sumienność, dokładność, komunikatywność i otwartość, odporność na stres, samodzielność;

2) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu;

3) Podstawowa znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją informatyczną i techniczną.

 

4. Zakres obowiązków:

 

1) Nadzór nad zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego;

2) Tworzenie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych;

3) Nadzór merytoryczny i administracja nad aplikacjami użytkowanymi w ŚDS;

4) Nadzór i monitorowanie działania sieci LAN, WIFI;

5) Przegotowywanie specyfikacji do zamówień na towary i usługi, w tym: sieci komputerowych, oprogramowania, sprzętu komputerowego;

6) Instalacja i bieżące konserwacje sprzętu i oprogramowania;

7) Naprawy sprzętu i oprogramowania zlecane do firm zewnętrznych;

8) Prowadzenie ewidencji licencji oprogramowania, sprzętu, napraw i akcesoriów komputerowych;

9) Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników końcowych.

 

5. W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 

1) Predyspozycje i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków;

2) Obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata;

3) Osiągnięcia zawodowe w poprzednich miejscach pracy;

4) Znajomość regulacji prawnych: ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 w sprawie środowiskowych domów samopomocy, przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 

6. Warunki pracy i płacy:

 

1) Wymiar czasu pracy: 0,2 etatu;

2) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. 2018 poz. 936) oraz regulaminem wynagradzania pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy Vita, os. Młodości 8 w Krakowie, w uzgodnieniu z pracodawcą;

3) Miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie;

4) Zatrudnienie na czas określony po okresie próbnym, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

5) Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej;

6) Możliwość zatrudnienia od 01.09.2018 r.

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Środowiskowym Domu Samopomocy, os. Młodości 8 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku).

 

6. Wymagane dokumenty:

 

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika;

2) List motywacyjny i CV zawierające nr telefonu kontaktowego;

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

4) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe;

5) Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”;

6) Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Powyższe dokumenty można złożyć osobiście w zaklejonej kopercie w terminie od 20.08.2018 r. do 27.08.2018 r. lub przesłać pocztą na adres: Środowiskowy Dom Samopomocy os. Młodości 8 31-908 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w Środowiskowym Domu Samopomocy Vita os. Młodości 8 w Krakowie” w terminie do 27.08.2018 roku do godz. 15.00. Decyduje data wpływu do ŚDS Vita. Oferty mogą być także przesyłane drogą elektroniczną na adres: rekrutacja.sdsvita@gmail.com.

Oferty, które wpłyną po ww. terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

 

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

W przypadku zatrudnienia, kandydat/ka zobowiązany/a będzie do przedłożenia pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

Klauzula informacyjna

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita”, os. Młodości 8, 31-908 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: os. Młodości 8, 31-908 Kraków, adres e-mail: iod.sdsvita@gmail.com

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem, w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Środowiskowy Dom Samopomocy „Vita” w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

5. Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Środowiskowego Domu Samopomocy „Vita”           w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO);

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO);

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt 5 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 5 jest dobrowolne.

 

Dyrektor

Ewa Prochowska

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Środowiskowy Dom Samopomocy Vita (informatyk)