BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

instruktor – Klub Krzesławice

(Kraków, os. Krzesławice, ul. Wańkowicza 17)

 

 

1.  Wymagania formalne/niezbędne

- wykształcenie minimum średnie plastyczne

- uprawnienia pedagogiczne

 

2. Wymagania dodatkowe

- umiejętność współpracy z środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań animacyjnych w tym diagnozowania potrzeb

- umiejętność obsługi komputera oraz swobodnego poruszania się w środowisku internetowym

- znajomość programu Corel

- umiejętność projektowania plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych

- umiejętność pracy w zespole

- doświadczenie w pracy z dziećmi

- umiejętność prowadzenia fb

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z zakresu historii sztuki

- prowadzenie zajęć plastycznych z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych

- projektowanie plakatów, ulotek i innych materiałów promocyjnych

- organizacja imprez kulturalnych oraz przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi

- inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodu

- pomoc w prowadzeniu dokumentacji klubowej

- przygotowanie sal na zajęcia

- utrzymanie porządku w klubie

 

4. Warunki pracy i płacy

- płaca zasadnicza według Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta

- praca w równoważnym systemie czasu pracy w dwumiesięcznym okresie rozliczeniowym

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

- list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor – Klub Krzesławice”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2018r. godz.15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę – ½ etatu

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

23.07.2018r.

Z upoważnienia Dyrektora – Teresa Czembrowska

 

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1.           jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2.           kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3.           dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4.           odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.           dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.           osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.           podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.           zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10.         szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) lub (RODO)

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor Krzesławice)