BIP MJO - III Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. J. Kochanowskiego w Krakowie

31-818 Kraków, os. Wysokie 6


OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 

1. Wymagania formalne:

• wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym

• posiadanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z języka hiszpańskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 12.03.2009 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,

• niekaralność

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku nauczyciela

 

2. Wymagania dodatkowe:

- brak

 

3. Warunki pracy i płacy:

• wymiar czasu pracy: 13,8/18 etatu

• zatrudnienie od 1 września 2018 r. na zastępstwo.

• umowa o pracę na podstawie KN

• miejsce pracy: III Liceum Ogólnokształcące

 

4. Wymagane dokumenty:

• życiorys (CV)

• list motywacyjny

• kserokopie świadectw pracy

• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach

• oświadczenie o niekaralności

 

W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów osobiście lub pocztą do sekretariatu III Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, os. Wysokie 6 do 30.08.2018 r. do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

 

OFERTA NA WOLNE STANOWISKO PRACY: NAUCZYCIEL JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani w wyniku wstępnej selekcji.

 

Dyrektor: Marta Łój

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące ()