Dokument archiwalny

ABC BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KRAKOWIE na 2014 r.

 

IDEA I CELE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Budżet obywatelski jest mechanizmem partycypacji obywatelskiej – narzędziem umożliwiającym mieszkańcom faktyczne współdecydowanie o wydatkowaniu części środków z lokalnego budżetu.

 

Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie procesów zarządzania miastem na głos samych mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat priorytetów społeczności lokalnej z perspektywy jej wspólnego dobra. Cel ten ma prowadzić do efektywnego wydawanie wspólnych środków z lokalnego budżetu oraz budowania więzi w lokalnej społeczności, dzięki czemu mieszkańcy będą mogli poczuć się realnie współodpowiedzialni za swoje lokalne wspólnoty.

 

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności – jest elementem konkretnej filozofii funkcjonowania samorządu – jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju.

 

ETAPY PROCESU BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KRAKOWIE na 2014 r.


Budżet obywatelski ma charakter procesu - jego poszczególne etapy są ze sobą bezpośrednio powiązane, a efekty wcześniejszych etapów wpływają na kształt kolejnych i układają się w określoną całość.

 

Etapy budżetu partycypacyjnego:

  • przygotowanie procesu („faza zero”)
  • wypracowywanie reguł procedury
  • akcja informacyjno-edukacyjna
  • wypracowywanie i zgłaszanie propozycji projektów
  • weryfikacja projektów
  • dyskusja nad projektami
  • wybór projektów do realizacji
  • monitorowanie realizacji projektów
  • ewaluacja procesu