BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 7


DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTĄŁCĄCYCH INTEGRACYJNYCH NR 7

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SAMODZIELNEGO REFERENTA DS. UCZNIOWSKICH nr ref ZSOI7-4/2019

 

1. Wymagania formalne   Kandydat:

1. Posiada obywatelstwo polskie;

2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4. Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione umyślnie;

5. Posiada co najmniej średnie wykształcenie oraz doświadczenie w pracy na stanowisku związanym ze sprawami uczniowskimi.

2. Wymagania dodatkowe

1. Znajomość przepisów z zakresu prawa oświatowego   2. Biegła znajomość pakietu biurowego MS Office; 3. Znajomość zagadnień związanych z ochroną danych osobowych, znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO); 5. Obowiązkowość, dokładność, rzetelność, odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy; 6. Samodzielność, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

2. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu czynności samodzielnego referenta ds. uczniowskich należy: 1. Udzielanie informacji interesantom, obsługa uczniów, rodziców, pracowników ZSOI nr 7 2. Obsługa urządzeń biurowych. 3. Pisanie pism bieżących. 4. Załatwianie spraw i prowadzenie dokumentacji związanej z uczniami: a) Realizacja obowiązku szkolnego: - przyjęcia i przekazania uczniów, - przekazywanie informacji do innych szkół dot. realizacji obowiązku szkolnego, ukończenia szkoły, przejścia uczniów do innych szkół, - przekazywanie dokumentów w przypadku przejścia ucznia, - prowadzenie księgi ewidencji dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu, - prowadzenie księgi uczniów, b) sporządzanie list uczniów, d) prowadzenie dokumentacji dot. nauczania indywidualnego, f) wydawanie świadectw szkolnych, g) prowadzenie wzorów świadectw szkolnych i ich ewidencjonowanie, h) wydawanie zaświadczeń i legitymacji uczniowskich, j) prowadzenie rejestru wydanych legitymacji i zaświadczeń, k) sporządzanie duplikatów świadectw szkolnych i legitymacji, l)  obsługa SIO dot. uczniów, Dziennika elektornicznego, Platformy Edukacyjnej 5.  Inne czynności zlecone przez dyrektora szkoły

3. Warunki pracy i płacy: 1. stanowisko: samodzielnego referent ds. uczniowskich 2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu - planowane od 1 listopada  2019 r., 3. umowa na okres próbny, w perspektywie umowa na czas nieokreślony, 4. wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 936)

4. Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty: 1. list motywacyjny, 2. CV, 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu  lub świadectwa ukończenia szkoły), 4. oświadczenie o niekaralności, 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,. 5. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach 6. oryginał kwestionariusza osobowego; 7. własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

5. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: samodzielny referent do spraw uczniowskich  należy składać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 (sekretariat, w godzinach 7.30 – 14.30) lub drogą pocztową na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w 30-638 Kraków ul. Czarnogórska 14 w terminie od 10 października 2019 r. do dnia 21 października 2019 r, liczy się data wpływu do szkoły.

2. Aplikacje, które wpłyną do szkoły niekompletne lub po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

3. Osoby które spełnią wymogi formalne, będą informowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

8. W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) niniejszym informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych- e-mail: inspektor5@mjo.krakow.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji, a podstawą są przepisy prawa pracy. Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym.

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

6. Jednocześnie informuję, iż ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii oraz ich sprostowania, a w sytuacji uznania, iż zachodzi taka konieczność ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Administrator informuje, iż nie planuje przetwarzać Pani/Pana danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane zostały zebrane.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
7. Ilość etatów 1 etat

 

Dyrektor ZSOI nr 7 Jolanta Kluz