BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektora w Dziale Nadzoru Transportu – 1 etat

(Nr ref. 20 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe,

c) staż pracy co najmniej 5 lat,

d) prawo jazdy kat. B (czynne).

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o transporcie drogowym,

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawy prawo o ruchu drogowym,

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

- Uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. (z późniejszymi zmianami),

b) doświadczenie w pracy na stanowisku o podobnym charakterze /podobnej tematyce realizowanych zadań (potwierdzone umową, zakresem czynności, opinią, referencjami),

c) znajomość systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie;

d) znajomość topografii miasta,

e) znajomość struktury oraz statutu ZTP w Krakowie;

f) znajomość obsługi programów pakietu MS Office;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) zestawienie sprzedaży biletów KMK i ich analiza,

b) wystawianie faktur dot. sprzedaży biletów KMK,

c) kalkulacja utraty wpływów do budżetu w związku z przyznawanym uprawnieniem,

d) projekty zmian uchwały tzw. taryfowej Rady Miasta Krakowa i związane z nimi zobowiązania,

e) umowy dot. grupowych przejazdów środkami KMK + kalkulacja kosztów,

f) ustalanie wzorów nowych biletów, hologramów, kart KKT,

g) realizacja umów na dystrybucję biletów KMK w systemach mobilnych oraz w systemach łączonych,

h) bieżące pisma dot. taryfy biletowej, przepisów porządkowych itd.,

i) bieżąca korespondencja i współpraca z firmami współpracującymi z tut. Działem w zakresie taryfy,

j) przygotowanie informacji prasowych i zamieszczenie ich na stronie internetowej w zakresie taryfy biletowej i przepisów porządkowych,

k) współpraca z innymi Działami ZTP w zakresie powierzonych obowiązków.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Nadzoru Transportu, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1;

d) opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie związana z realizacją zadań wynikających z zakresu obowiązków;

e) płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 200 zł do 3 800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa, zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

e) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

f) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

g) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

h) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

UWAGA:

• staż pracy” rozumiany jest jako okres zatrudnienia, do którego zastosowanie mają przepisy kodeksu pracy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru – potwierdzone świadectwem pracy lub w przypadku trwania stosunku pracy zaświadczeniem o zatrudnieniu).

• „doświadczenie zawodowe” rozumiane jest jako okres nabywania umiejętności w oparciu o umowę o pracę, umowę cywilnoprawną, staż, praktykę, wolontariat, prowadzoną działalność gospodarczą itp. potwierdzone umową, zakresem czynności, opinią, referencjami.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 20-19" - w terminie do dnia: 12.08.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

Łukasz Franek

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru