BIP MJO - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 98

Ogłoszenia

Oferta rekrutacyjna na rok szkolny 2019/2020

 

 

Pobierz pełną ofertę rekrutacyjną

 

 

 

W roku szkolnym 2019/2020 w zależności od liczby zapisanych dzieci planujemy utworzenie 1 lub 2 klas integracyjnych oraz 1 lub 2 klas ogólnych. Serdecznie zapraszamy na dzień otwarty 9 marca sobota w godzinach od 10.00 - 12.30.

 

Klasa integracyjna liczy maksymalnie 20 uczniów (w tym 3-5 uczniów z orzeczeniem o kształceniu integracyjnym). Pracuje tam dwóch nauczycieli – nauczyciel wiodący oraz nauczyciel wspomagający – pedagog specjalny, który organizuje naukę i wspiera uczniów z grupy integracyjnej.

 

Lekcje w szkole rozpoczynają się o godzinie 8.00, kończą zwykle o 15.20. Klasy pierwsze rozpoczynają naukę o godzinie 8.00. Klasy młodsze korzystają z sali gimnastycznej i boiska szkolnego. Część zajęć wychowania fizycznego w klasach drugich realizowanych jest na lodowisku, a w klasach trzecich na basenie.

Zajęcia komputerowe w klasach młodszych odbywają się w pracowni przy 15. stanowiskach z dostępem do Internetu.Wszystkie sale wyposażone są w komputery, rzutniki multimedialne, a 5 sal dla klas młodszych posiada tablice interaktywne, co pozwala w toku bieżących zajęć prowadzić naukę programowania i kodowania. Uczniowie pracują na platformie internetowej - Ucz się z Code Studio-code.org.pl., programie Balie 3 czy Koduj z robotem Scotti Go!. Utrwalają wiedzę i rozwijają zainteresowania korzystając z różnych programów edukacyjnych i platformy edukacyjnej SQULA. Dbamy o edukację dzieci w zakresie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii i Internetu. Realizujemy program profilaktyczny Sieciaki.pl, oraz projekt Polskiego Centrum Programu SaferInternet "Owce w Sieci".

 

Biblioteka szkolna umożliwia dostęp do Centrum Multimedialnego, dysponuje bogatym księgozbiorem, prenumeratami wybranych czasopism.

Świetlica jest czynna od godziny 6.30 do 17.00. Realizuje autorski program adaptacyjny i integrujący dzieci „Dobrze nam razem”. W ramach zajęć opiekuńczo – wychowawczych odbywają się " Gry i zabawy muzyczno-ruchowe", "Koło żywego słowa", koło czytelnicze "Polubić czytanie", "Biblioterapia", sportowe gry i zabawy ruchowe.W czasie pobytu w świetlicy chętni uczniowie pod opieką wychowawców mogą odrobić zadania domowe.

 

W szkole funkcjonuje sklepik, można też skorzystać z obiadów, przygotowywanych codziennie na miejscu w kuchni szkolnej. Uczniowie klas młodszych kształtują nawyki zdrowego odżywiania, uczestnicząc w programie „Owoce w szkole”.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom uczniów klas 1-3 proponujemy bezpłatne, popołudniowe zajęcia dodatkowe: koło języka angielskiego, koło regionalno-turystyczne, koło historyczne, koło plastyczno-techniczne, rytmikę, gimnastykę korekcyjną, sportowe gry i zabawy ruchowe, robotykę, koło zajęć komputerowych. We współpracy z domem kultury prowadzone są zajęcia tańca współczesnego, fotograficzne i inne. Z zajęć odpłatnych proponujemy naukę gry na gitarze. Propozycje te będą w miarę możliwości i potrzeb uczniów modyfikowane.

 

 

Nauczyciele klas młodszych korzystają z oferty zajęć dodatkowych realizowanych we współpracy z placówkami kulturalno – oświatowymi. Są to cykliczne wyjścia na warsztaty, do kina, teatru, opery i na imprezy okazjonalne.

 

Prowadzone są zajęcia wspomagające rozwój uczniów: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze w zakresie edukacji polonistycznej i edukacji matematycznej, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacja, terapia pedagogiczna, logopedia, biofeedback.

 

Staramy się zapewnić jak najlepszy start pierwszoklasistom, dbając o ich adaptację w szkole i klasie. Zapewniamy odpowiedzialną, kompetentną i życzliwą kadrę pedagogiczną oraz pełne przygotowanie uczniów do kolejnego etapu edukacji. W klasach I – III pracują nauczyciele z wieloletnim stażem pracy w szkole i z najwyższymi kwalifikacjami - stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego. Większość nauczycieli jest specjalistami w zakresie dwóch kierunków.

 

Nasza szkoła jest organizatorem konkursów wiedzy „Matfanek” dla klas II i „Ortofanek” dla klas III uczniów szkół nowohuckich. Uczniowie są przygotowywani do różnych konkursów, między innymi: „Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny”, „Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik”, międzyszkolne konkursy ”Kytametam”, „Zaczarowany świat lektur”, „Kaktus”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

 

Liczne i różnorodne propozycje rozwijania indywidualnych zainteresowań i zdolności, dają możliwość każdemu uczniowi znalezienia ciekawej propozycji dla siebie.

 

Co oferujemy w klasach młodszych?

 

Bezpieczeństwo. Udział w akcjach „Odblaskowe Pierwszaki” (wyposażenie w opaski odblaskowe), „Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, zajęcia z udziałem Policji oraz strażników Krakowskiej Straży Miejskiej, dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym i bezpiecznych zabaw. Dla wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole funkcjonuje monitoring.

Ochrona przed smogiem: W każdej sali lekcyjnej znajdują się oczyszczacze powietrza.

 

Tolerancja. Nauczyciele wspomagający przeprowadzają w klasach pierwszych spotkania warsztatowe „Uczymy się żyć z niepełnosprawnymi”. Na co dzień w praktyce, poprzez wspólne przebywanie, dzieci uczą się empatii, wrażliwości i tolerancji wobec osób niepełnosprawnych.

 

Edukacja regionalna. Uczniowie poznają Kraków i jego zabytki, biorą udział w wycieczkach pod hasłem „Szlakiem legend krakowskich”, uczestniczą w konkursie Krakusek i cyklicznych zajęciach we współpracy z Akademią Żakowską.

 

Edukacja patriotyczna. Poznanie i poszanowanie tradycji i przeszłości. Uroczystości obchodzone w szkole z okazji Odzyskania przez Polskę Niepodległości, Dnia Patrona Szkoły – „Turniej o Odznakę Małego Rycerza”, wyjścia do muzeów , gdzie w ciekawy i przystępny sposób uczniowie poznają historię naszej Ojczyzny.

 

Z przyrodą na ty. Organizowanie wyjazdów na zielone szkoły i wycieczek rekreacyjnych. Działalność Klubu Małego Ekologa – udział w akcji „Sprzątanie Świata”, pomoc dla schroniska dla zwierząt, obchody Dnia Ziemi.

 

Imprezy klasowe i szkolne. Spotkania andrzejkowe, mikołajkowe, wigilijne, wspólne kolędowanie z przedszkolakami, kiermasze świąteczne, jasełka, bale karnawałowe, biegi, turnieje sportowe, pikniki rodzinne to już nasza tradycja z dumą kultywowana. Szczególnie uroczyście obchodzimy Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca oraz Dzień Dziecka. Organizowanie corocznie Dni Otwartych Szkoły dla dzieci z okolicznych przedszkoli, ich udział w zajęciach oraz imprezach szkolnych stwarza maluchom oraz ich rodzicom możliwość poznania szkoły oraz dzieciom oswojenia się ze szkołą.

 

Podczas ferii zimowych i wakacji organizujemy opiekę i zajęcia dla uczniów w formie półkolonii „Zima w szkole” oraz „Lato w szkole”.

W szkole zapewniamy przyjazną, życzliwą atmosferę, ale także solidną edukację, jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i zachęcamy rodziców do pełnej współpracy.

 

 

 

 


 

 

 

 

Pakiety z informacjami o reformie Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący zmian w systemie oświaty.

 

W jego skład wchodzi broszura informacyjna, która przedstawia najważniejsze zmiany w systemie oświaty.

Wyjaśniamy w niej między innymi, jakich obszarów dotyczy reforma, na czym polegają przekształcenia szkół

oraz jak będzie wyglądało szkolnictwo branżowe.

Są tam także najważniejsze pytania i odpowiedzi na temat zmian w systemie oświaty.

Mapa drogowa - reforma edukacji
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. poz.59)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. poz. 60)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR BOŻENA CABAJ-MICIAK
Osoba publikująca:
MARCIN DUDA
Data wytworzenia:
2017-09-05
Data publikacji:
2017-10-04
Data aktualizacji:
2019-03-05
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-03-05 14:37:42
MARCIN DUDA
 Edycja
2019-03-05 14:24:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2018-03-09 12:28:57
MARCIN DUDA
 Edycja
2017-10-04 10:07:46
MARCIN DUDA
 Publikacja