BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie


DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO RADCY PRAWNEGO
(NR REF. 7-ZIM-2020)


 

I. OFERUJEMY:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

5. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

6. Pracę w centrum Krakowa.

7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. Obywatelstwo polskie.

2. Wykształcenie wyższe prawnicze oraz uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych.

3. Minimum 5 lat doświadczenia w wykonywaniu zawodu radcy prawnego, w tym minimum 3 lata doświadczenia procesowego.

4. Minimum 3 lata doświadczenia w zakresie obsługi prawnej na rzecz administracji publicznej.

5. Nieposzlakowana opinia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. Wiedza z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce.

2. Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych.

3. Znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego.

4. Znajomość podstawowych zagadnień związanych z realizacją projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.

5. Znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

6. Znajomość ustawy o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

7. Znajomość ustawy o finansach publicznych.

8. Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

9. Znajomość ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Wydawanie opinii i udzielanie porad prawnych oraz informowanie o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych dotyczących zakresu działalności Zarządu.

2. Doradztwo w sporządzaniu aktów prawnych, regulaminów, umów i porozumień oraz ich opiniowanie pod względem prawnym.

3. Parafowanie projektów umów.

4. Informowanie kierownictwa Zarządu o uchybieniach w działalności Zarządu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

5. Uczestniczenie w prowadzonych przez Zarząd rokowaniach i negocjacjach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego.

6. Występowanie w charakterze pełnomocnika Zarządu w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

7. Opiniowanie prawidłowości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

8. Nadzór prawny nad egzekucją należności Zarządu.

 

Zadania i obowiązki Radców prawnych wynikają z ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

 

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

3. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy.

W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy na czas nieokreślony.

4. Płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 3 800 zł do 6 000 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat.

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej).

 

VI. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy

4. Oświadczenia wg załączonego wzoru

5. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wg załączonego wzoru

 

VIII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: rekrutacja@zim.krakow.pl do dnia 17 lipca 2020 r. do godziny 15:00.

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić do wglądu w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów kopie dokumentów nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

IX. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko planuje się w dniu 23-24 lipca 2020 r. w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. W. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie przekazana wyłącznie kandydatom, którzy brali udział w rozmowach kwalifikacyjnych, drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy w terminie do dnia 28 lipca 2020 r.

 

Informacja o nazwisku kandydata wyłonionego na stanowisko Radcy Prawnego będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.krakow.pl/zim najpóźniej do dnia 28 lipca 2020 r.

 

X. ILOŚĆ ETATÓW:

1 etat

 


DYREKTOR  Łukasz Szewczyk

 

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru