BIP MJO - Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie

DYREKTOR
ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
W DZIALE ANALIZ, RĘKOJMI I GWARANCJI
(NR REF. 5-ZIM-2020)


 

I. OFERUJEMY:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

3. Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

4. Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

5. Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

6. Pracę w centrum Krakowa.

7. Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

 

II. WYMAGANIA NIEZBĘDNE (FORMALNE):

1. Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych.

2. Wykształcenie wyższe techniczne.

3. Uprawnienia budowlane w jednej ze wskazanych specjalności:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

4. Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.

5. Co najmniej 4 lata stażu pracy w branży budowlanej.

 

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu (ocena zerojedynkowa).

 

III. WYMAGANIA DODATKOWE (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość przepisów z zakresu:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Ustawy Prawo budowlane,

- Kodeksu cywilnego w zakresie przepisów dotyczących zawierania umów o roboty budowlane, rękojmi i gwarancji.

2. Umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej oraz architektoniczno-budowlanej.

 

Dodatkowym atutem będą:

1. Praca w administracji publicznej na stanowisku urzędniczym.

2. Czynne prawo jazdy kat. B.

 

Uwaga: Po analizie przedłożonych dokumentów potwierdzających spełnienie powyżej wymienionych wymagań zastrzega się prawo zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne, jedynie wybranych osób.

 

IV. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Sprawowanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i naprawczym.

2. Sprawowanie kontroli zgodności robót z projektem budowlanym i wykonawczym, zasadami wiedzy technicznej, przepisami oraz umowami.

3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i zastosowanych wyrobów budowlanych.

4. Dokonywanie odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu i zanikających oraz dokumentowanie tych czynności.

5. Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych dokumentowanie tych czynności.

6. Dokonywanie odbiorów częściowych i końcowych realizowanych zadań.

7. Monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym lub finansowym.

8. Zgłaszanie wad w okresie gwarancji i rękojmi oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej.

9. Nadzór nad usuwaniem wad oraz potwierdzenie ich usunięcia.

10. Udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych obiektów.

11. Przygotowywanie i przekazywanie do archiwum zakładowego dokumentacji z zakresu prowadzonych spraw.

12. Inne prace zlecone przez dyrektora lub kierownika.

 

V. WARUNKI ZATRUDNIENIA:

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat.

2. Miejsce pracy: Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20.

3. Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy.

W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej.

Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

4. Płaca zasadnicza w wysokości z przedziału 4 500 zł brutto do 5 500 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat.

5. Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej).

 

VI. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W JEDNOSTCE W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM DATĘ UPUBLICZNIENIA OGŁOSZENIA:

W Zarządzie Inwestycji Miejskich w Krakowie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV

2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje

3. Dokumenty potwierdzające staż pracy

4. Oświadczenie wg załączonego wzoru

5. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy wg załączonego wzoru

 

VIII. ZASADY NABORU:

Wymagane dokumenty należy składać drogą elektroniczną (w przypadku załączników mile widziane będą skany dokumentów scalone w jeden plik pdf) na adres: rekrutacja@zim.krakow.pl


W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego nabór zostaje przedłużony do dnia 31 marca 2020 r. do godziny 15.00!

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. Złożone przez kandydatów kserokopie dokumentów nie będą zwracane. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania rekrutacyjnego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłaniania kandydatów.

 

IX. TERMIN ROZMÓW KWALIFIKACYJNYCH:

Termin przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych na ww. stanowisko zostanie dostosowany do bieżących wytycznych Ministerstwa Zdrowia.


Rozmowy będą przeprowadzone w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie, ul. Reymonta 20.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy.

 

X. LICZBA ETATÓW:

1 etat

 

DYREKTOR  Łukasz Szewczyk

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru