BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie,

ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektor w Zespole Utrzymania Infrastruktury – 1 etat

(02-ZZM-2020)


 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie: średnie lub wyższe

c) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office,

d) Umiejętność kosztorysowania, znajomość programów do kosztorysowania (Zuzia, Norma)

e) Staż pracy przy wykształceniu:

- średnim co najmniej 4 lata,

- wyższym co najmniej 2 lata.

f) czynne prawo jazdy kat. B;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy Prawo budowlane;

- Ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Ustawy o Pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

b) znajomość oprogramowania CAD;

c) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

d) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

e) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

a) planowanie i przygotowywanie do realizacji projektów dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym,

b) opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami/ remontami/ modernizacjami/ bieżącą konserwacją,

c) analiza dokumentacji technicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich,

d) sprawdzanie kosztorysów ofertowych;

e) sporządzanie przedmiarów robót,

f) sprawdzanie wycen i rozliczeń zadań inwestycyjnych,

g) opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Zespołu.

 

5) Warunki pracy i płacy:

Wymiar czasu pracy: pełny etat;

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

Miejsce pracy: (praca terenowo biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3800,00 zł do 4200,00 zł brutto miesięcznie, premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM, dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.,

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 02-ZZM-2020" – w terminie do dnia: 13-01-2020r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata lub nieobsadzenia wszystkich stanowisk.

 

Jarosław Tabor

 

Z - ca Dyrektora ds. Inwestycji

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne