BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Główny specjalista– 1 etat

(Nr ref. 45-ZZM-2019)

 

Dołącz do Zespołu Projektów Inwestycyjno-Remontowych i wesprzyj rozwój inwestycji w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie! Zostań Głównym Specjalistą!

 

 

Będziesz zajmować się:

• nadzorem nad realizacją projektu (wszystkie fazy), w tym kierowaniem Jednostką Realizującą Projekt

• weryfikacją kompletności dokumentacji pod względem formalnym: decyzje administracyjne, uzgodnienia, opinie, pisma i inne;

• ustaleniem i realizacją strategii wdrażania projektu w kwestiach formalno – prawnych związanych z koniecznością uzyskiwania niezbędnych decyzji i uzgodnień;

• koordynacją procesu uzyskiwania niezbędnych uzgodnień i decyzji dla projektów w formule „zaprojektuj”, „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”;

• weryfikacją dokumentacji technicznej pod względem merytorycznym i formalnym;

• zapewnieniem przepływu informacji między kluczowymi osobami uczestniczącymi w projekcie;

• współpracą z Wykonawcami, Inspektorami Nadzoru, Biurami Projektów oraz pozostałymi stronami.

 

Szukamy Ciebie jeśli

1. w zakresie wymogów formalnych:

o spełniasz wymagania z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

o posiadasz wykształcenie wyższe;

o posiadasz staż pracy jako project manager/project leader/kierownik budowy/koordynator procesu inwestycyjnego/inspektor nadzoru inwestorskiego/inżynier kontraktu/inżynier budowy/główny specjalista w zakresie co najmniej 5 lat;

o posiadasz czynne prawo jazdy kat. B.

2. w zakresie wymogów dodatkowych:

o posiadasz wykształcenie kierunkowe – budownictwo, architektura, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, sztuka ogrodowa i inne;

o możesz pochwalić się udokumentowanym doświadczeniem w kierowaniu zespołem, w przygotowaniu/realizacji/rozliczeniu projektów inwestycyjnych, w przygotowaniu/realizacji/rozliczeniu projektów z przyznanym dofinansowaniem zewnętrznym, w tym w szczególności z funduszy europejskich;

o posiadasz doświadczenie w prowadzeniu procedur administracyjnych i/lub ich koordynacji;

o nie są Ci obce przepisy w zakresie procesu inwestycyjnego (m.in. Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo budowlane; Prawo ochrony środowiska, Prawo zamówień publicznych, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawa o drogach publicznych, ustawa o ochronie środowiska; ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami) i potrafisz je stosować w praktyce;

o posiadasz doświadczenie w roli Wykonawcy/Projektanta w firmie budowlanej lub projektowej – mile widziane;

o posiadasz doświadczenie w realizacji projektów w formule „zaprojektuj”, „wybuduj” oraz „zaprojektuj i wybuduj”;

o posiadasz świadomość kosztów realizacji i posiadłeś wiedzę o zasadach zarządzania kosztami w inwestycjach budowlanych (szacowanie kosztów, analizy porównawcze kosztorysów, weryfikacja kosztorysów zamiennych);

o posiadasz doświadczenie w procesie oferowania – mile widziane;

o posiadasz uprawnienia projektowe i/lub wykonawcze;

o jesteś komunikatywny i umiesz pracować w zespole;

o jesteś asertywny;

o posiadasz bardzo dobrą organizację pracy.

 

Co możesz zyskać?

o udział w realizacji inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie;

o zaznaczysz swój wkład w zrównoważony rozwój środowiska, tworzeniu lokalnych społeczności, kształtowaniu przestrzeni publicznych;

o poszerzysz swoje doświadczenie i umiejętności;

o możliwość bezpośredniej współpracy ze specjalistami i ekspertami w dziedzinie inwestycji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

 

Gdzie będzie Twoje miejsce pracy?

Teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20 (praca terenowo-biurowa).

 

Za co będziesz odpowiedzialny?

o planowanie i przygotowywanie do realizacji projektów dla zadań o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym i remontowym;

o opracowywanie kosztorysów związanych z inwestycjami/ remontami/ modernizacjami;

o zlecanie, nadzorowanie realizacji, rozliczanie oraz odbiór prac w ramach zawartych umów;

o udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych;

o przekazywanie gotowych obiektów budowlanych do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń;

o udział w przeglądach i odbiorach gwarancyjnych zrealizowanych inwestycji, modernizacji i remontów;

o opiniowanie dokumentacji zewnętrznych i wewnętrznych w zakresie właściwości Zespołu;

o egzekwowanie praw (gwarancji w tym rękojmi, praw wynikających z zabezpieczeń należytego wykonania umowy, etc.) wynikających z umów wykonawczych w ramach zrealizowanych inwestycji ZZM;

o weryfikacja dokumentacji technicznej pod względem merytorycznym i formalnym;

o zapewnienie przepływu informacji między kluczowymi osobami w projekcie i w ramach Jednostki Realizującej Projekt;

o przygotowywanie sprawozdań z realizacji inwestycji, weryfikacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu;

o współpraca oraz weryfikacja przebiegu realizacji umów pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym z Wykonawcą, Podwykonawcami, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz pozostałymi stronami, w tym podejmowanie negocjacji odnoszących się do kosztów realizacji poszczególnych prac oraz ich zakresu;

o analiza ryzyka procesu inwestycyjnego, opracowanie i wdrażanie planów naprawczych;

o przeprowadzanie bieżących kontroli w terenie w trakcie fazy projektowej, budowlanej oraz w okresie gwarancyjnym.

 

 

UWAGA!

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

Jakie będą Twoje warunki płacy i pracy?

Wymiar czasu pracy: pełny etat;

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 800,00 zł do 4 500,00 zł brutto miesięcznie, premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM, dodatek stażowy za wysługę lat oraz opcjonalnie dodatek funkcyjny dla osób posiadających wymagane uprawnienia budowlane (Inspektor nadzoru inwestorskiego).

 

Jakie dokumentny należy przygotować do aplikacji na stanowisko?

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji. 

 

 

Kiedy i gdzie składa się dokumenty?

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 45-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 21.10.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor


Piotr Kempf

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne