BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie,

ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor w Zespole Zadań Dzielnicowych – 2 etaty

(Nr ref. 38-ZZM-2019)

 

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe techniczne;

c) Doświadczenie: min. 6 miesięcy na podobnym stanowisku;

d) Umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

e) Dobra znajomość oprogramowań CAD;

f) Czynne prawo jazdy kat. B.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Wykształcenie wyższe – architektura krajobrazu;

b) Doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

c) Dobra znajomość oprogramowań Adobe Photoshop, SketchUp;

d) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie ochrony zieleni, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012 r.; znajomość Statutów Rad Dzielnic Miasta Krakowa ustalonych przez Radę Miasta Krakowa uchwałami z dnia 12 marca 2014 r z późn.zm.; znajomość Zarządzenia Nr 3501/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Krakowa.

e) znajomość zasad urządzania i pielęgnacji terenów zieleni publicznej, umiejętność projektowania terenów zieleni w określonych uwarunkowaniach, właściwego doboru gatunkowego drzew i krzewów do wskazanego zagospodarowania (znajomość roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania);

f) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów itp.;

g) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej;

h) znajomość struktury oraz statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

j) umiejętność pracy w zespole;

k) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może zostać przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Projektowanie terenów zieleni wraz z elementami małej architektury i infrastrukturą towarzyszącą;

b) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

c) Kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych;

d) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

e) Opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

f) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

g) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków w szczególności z Radami Dzielnic Miasta Krakowa

h) Opracowywanie sprawozdawczości informujących o stanie realizacji dzielnicowych zadań inwestycyjnych;

i) Udział w spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

j) Rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie kompetencji Zespołu.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 800,00 do 3 600,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 38-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 09.09.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Z-ca Dyrektora ds. Zieleni

Łukasz Pawlik

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru