BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Inspektor w Zespole Kształtowania Przestrzeni Miejskich – 1 etat

 

(Nr ref. 36-ZZM-2019)

 

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe – architektura krajobrazu;

c) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

d) dobra znajomość oprogramowania AutoCAD, Adobe Photoshop, Google SketchUp + V-Ray;

e) co najmniej 2 – letni staż pracy, w tym 6-miesięczne doświadczenie na podobnym stanowisku w jednostkach samorządowych;

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustawy: ustawy Prawo Budowlane, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie przyrody, ustawy Prawo Ochrony Środowiska w zakresie ochrony zieleni, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o samorządzie gminnym, Programu Ochrony Środowiska dla miasta Krakowa, przyjętego Uchwałą Nr LXI/863/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 listopada 2012r.; ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo wodne, ustawy Prawo zamówień publicznych

c) znajomość zagadnień z zakresu dendrologii, materiałoznawstwa, architektury krajobrazu oraz zagadnień związanych z ochroną zabytkowych założeń zieleni, ochrony zabytków nieruchomych i zabytkowych obiektów architektury krajobrazu;

d) doświadczenie w nadzorowaniu realizacji inwestycji związanych z tworzeniem przestrzeni publicznej oraz nadzorowaniu prowadzenia prac konserwatorskich, remontowych i budowlanych w zabytkowych założeniach zieleni;

e) doświadczenie w tworzeniu projektów koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych zagospodarowania terenu oraz projektów zieleni miejskiej / przestrzeni prywatnych;

f) doświadczenie w opracowywaniu rysunków warsztatowych i detali wykonawczych dla potrzeb budowy, umiejętność opracowywania projektów wykonawczych obiektów małej architektury, biegła znajomość rysunku technicznego, a także umiejętność opracowywania specyfikacji materiału roślinnego;

g) umiejętność tworzenia dokumentacji projektowej oraz znajomość procedur administracji publicznej na etapie uzyskania uregulowanych prawem właściwych uzgadniań, opinii, pozwoleń;

h) znajomość technologii, materiałów oraz ich zastosowania w przygotowaniu do wykonania; umiejętność bilansowania oraz spójnego łączenia estetyki z funkcjonalnością w procesie projektowym;

i) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj.: miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, projektów wykonawczych zieleni, projektów zagospodarowania terenu, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, itp.;

j) znajomość zasad tworzenia grafiki 3D, modelowania w oparciu o dokumentację techniczną CAD, teksturowania i przygotowywania materiałów o rzeczywistych cechach, znajomości zasad tworzenia scen wraz z oświetleniem, umiejętności doboru optymalnych parametrów renderowania oraz wykonywania realistycznych wizualizacji wraz z postprodukcją w programie Google SketchUp + Vray;

k) znajomość zagadnień związanych z procesem projektowym: kompozycji, estetyki, proporcji oraz dokładność i dbałość o detale przygotowanych projektów;

l) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, projektów zagospodarowania terenu, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, itp.;

ł) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej;

m) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

n) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

o) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, sumienność, dbałość o detale;

p) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy;

r) znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku obejmuje między innymi:

a) Opracowywanie projektów zagospodarowania przestrzeni miejskiej, w szczególności terenów zieleni wraz z przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ich realizację.

b) Inicjowanie działań mających na celu poprawę jakości przestrzeni miejskiej, budowania społeczeństwa obywatelskiego.

c) Kształtowanie świadomości obywatelskiej w zakresie ładu przestrzennego miasta.

d) Tworzenie projektów koncepcyjnych, wykonawczych zagospodarowania przestrzeni i zieleni oraz opracowywanie detali projektowych obiektów małej architektury wykorzystywanych przy różnego rodzaju inwestycjach;

e) Prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

f) Prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

g) Planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

h) Partycypacja w procesie udzielania zamówień publicznych;

i) Udział w procesie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na etapie wykonawczym;

j) Współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: (praca terenowo-biurowa) teren Gminy Miejskiej Kraków, adres biura Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia;

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 4 000,00 zł brutto miesięcznie, premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM, dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

a) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

b) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

c) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

d) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 36-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 19.08.2019 r.


Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 18 874, 12 20 18 859

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru