BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie


DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

Starszy Specjalista ds. Edukacji w Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” –

¼ etatu

(Nr ref. 32-ZZM-2019)

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu ogrodnictwa lub rolnictwa (preferowany stopień naukowy);

c) Doświadczenie zawodowe w zakresie zakładania ogrodów i organizacji warsztatów hortiterapii;

d) Co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku;

e) Czynne prawo jazdy kat. B;

f) Znajomość zagadnień z zakresu projektowania, zakładania i funkcjonowania ogrodów społecznych;

g) Znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym potwierdzony certyfikatem,

h) Znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office (Word, Excel, Power Point);

 

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość i umiejętność praktycznej interpretacji przepisów ustawy o ochronie przyrody,

b) doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej/przyrodniczej, dostosowanej do odbiorców w różnych grupach wiekowych,

c) doświadczenie w prowadzeniu zajęć/warsztatów w różnych grupach wiekowych,

d) znajomość środowiska przyrodniczego Lasu Wolskiego, zagadnień związanych z ochroną środowiska, ochroną roślin, zwierząt i grzybów, ochroną krajobrazu naturalnego i kulturowego, różnorodnością biologiczną, zrównoważonym korzystaniem z zasobów naturalnych, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zrównoważoną gospodarką odpadami, globalnymi zagrożeniami środowiska, zapobieganiem powstawaniu zanieczyszczeń powietrza, gleby, wody,

e) umiejętność planowania i myślenia strategicznego,

f) kreatywność i chęć poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań, pomysłowość w działaniu oraz chęć uczenia się i podejmowanie nowych wyzwań,

g) zorientowanie na cel, determinacja w osiąganiu założonych celów,

h) wysoki poziom zdolności interpersonalnych i łatwość komunikacji z osobami na wszystkich szczeblach w organizacji,

i) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

j) umiejętność pracy w zespole,

k) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją zadań i czasu,

l) umiejętność dobrej organizacji pracy nad wieloma projektami jednocześnie,

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowanie koncepcji i programu lojalnościowego dla szkół i przedszkoli w zakresie zakładania ogrodów oraz nadzór nad ich realizacją wg. przyjętych standardów,

b) przygotowywanie materiałów edukacyjnych, konspektów, scenariuszy, programów zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazu, dostosowanych do wszystkich grup wiekowych i środowisk społecznych,

c) sporządzanie harmonogramów zajęć dla ww. grup,

d) prowadzenie zajęć dydaktycznych, warsztatów, szkoleń, prelekcji dedykowanych odbiorcom w różnych grupach wiekowych, z wykorzystaniem tradycyjnych i innowacyjnych technologii oraz różnorodnych technik (m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty ogrodnicze w zakresie założonej plantacji permakulturowej, warsztaty plenerowe),

e) tworzenie i redagowanie tekstów marketingowo-promocyjnych i naukowych o tematyce przyrodniczej, promujących działanie Centrum (na potrzeby strony internetowej, profili w mediach społecznościowych, ulotek, magazynów),

f) nawiązywanie współpracy z innymi Centrami Edukacji Ekologicznej, stowarzyszeniami, innymi podmiotami zewnętrznymi, jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków, zarówno w kraju jak i za granicą.

g) dbanie o sprzęt powierzony do obsługi Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza”,

h) komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna,

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: ¼ - etatu z możliwością zwiększenia do pełnego wymiaru etatu w trakcie trwania umowy o pracę;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Al. Żubrowa 15,Kraków oraz praca w terenie,

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w równoważnym systemie czasu pracy zgodnie z harmonogramem pracy zespołu,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia,

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 900,00 zł do 1100,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

6) Wymagane dokumenty:

a)kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.


8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 32-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 28.06.2019 r.

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru