BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTA W DZIALE GEODEZJI I EWIDENCJI DRÓG
(NR REF. ZDMK-86/2019)


 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe z zakresu geodezji i kartografii;

c) staż pracy: minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym,

minimum 4 lata przy wykształceniu średnim,

- min. 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej w zakresie prowadzenia spraw związanych z geodezją lub gospodarką nieruchomościami lub w jednostkach wykonawstwa geodezyjnego;

d) Dobra znajomość programu AutoCad lub MicroStation, pakietu MS Office;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- prawo geodezyjne i kartograficzne;

- o gospodarce nieruchomościami;

- o drogach publicznych;

- o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;

- o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość struktury oraz statutu ZDMK;

d) Umiejętność analizy geodezyjnej dokumentacji technicznej, dokumentacji geodezyjno-prawnej, treści ksiąg wieczystych, drogowych opracowań projektowych oraz znajomość procesów inwestycyjnych;

e) umiejętność pracy w zespole;

f) samodzielność w realizacji zadań, umiejętność formułowania pism, odporność na stres oraz komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie ewidencji dróg w systemie informatycznym,

b) Prowadzenie zagadnień z zakresu kategoryzacji dróg,

c) Opiniowanie wniosków dotyczących gospodarowania nieruchomościami;

d) Udział w postępowaniach w postępowaniach egzekucyjnych o charakterze niepieniężnym,

e) Reprezentowanie ZDMK w postępowaniach komunalizacyjnych, reprywatyzacyjnych, rozgraniczeniowych, podziałowych oraz czynnościach geodezyjnych związanych z ustaleniem granic nieruchomości,

f) Rozpoznawanie możliwości realizacji statutowych zadań ZDMK w zakresie stanu prawnego nieruchomości;

g) Pozyskiwanie materiałów z zasobów geodezyjnych oraz wieczystoksięgowych,

h) Sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości pozostających w zarządzie ZDMK,

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Kraków, os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3600,00 zł do 4100,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 86-19" - w terminie do dnia: 31.10.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru