BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa


DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Starszy Specjalista - Inspektor Ochrony Danych – 1 etat

(Nr ref. 82 -19)

 


1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe;

c) staż pracy: co najmniej 3 lata, w tym doświadczenie na stanowisku o podobnym charakterze.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) wiedza na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych;

b) bardzo dobra znajomość:

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO);

- kodeksu postępowania administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o dostępie do informacji publicznej,

- ustawy o samorządzie gminnym.

- struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie,

c) umiejętność biegłej obsługi programów pakietu MS Office,

d) terminowość,

e) dyspozycyjność,

f) komunikatywność,

g) wysoka kultura osobista.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

a) informowanie administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe,

o obowiązkach spoczywającego na nich na mocy niniejszego rozporządzenia

oraz innych przepisów Unii lub państwa członkowskich o ochronie danych

i doradzanie im w tej sprawie,

b) monitorowanie przestrzegania niniejszego rozporządzenia, innych przepisów Unii

lub państwa członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora

lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie,

c) ochronie danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania

oraz powiązania z tym audyty,

d) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych

oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 rozporządzenia,

e) współpraca z organem nadzorczym,

f) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 rozporządzenia, oraz w stosownych przypadkach, prowadzenia konsultacji we wszelkich innych sprawach;

2) Procedowanie spraw o dostęp do zewnętrznych baz danych, niezbędnych do realizacji zadań statutowych ZDMK.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Pełnomocnik ds. informacji niejawnych i OC, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Płaca zasadnicza w zależności od stażu od 3600 zł do 4200 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie,

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 82-19" - w terminie do dnia: 16.10.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru