BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa


DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Dziale Współpracy z Dzielnicami – 1 etat

(Nr ref. 81-19)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne;

c) staż pracy: minimum 2 lata przy wykształceniu średnim.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z procesem przygotowania inwestycji;

b) doświadczenie w pracy w administracji publicznej;

c) czynne prawo jazdy kat. B;

d) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawy prawo budowlane;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

e) znajomość struktury oraz statutu ZDMK;

f) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Koordynacja, organizacja i nadzór nad sprawami powierzonymi Działowi Współpracy z Dzielnicami, związanymi z wykonaniem zadań wskazanych przez Rady Dzielnic;

- Ścisła współpraca z Radą i Zarządem Dzielnicy, uczestnictwo w spotkaniach i naradach organizowanych przez Radę Dzielnicy w tym uczestnictwo w Sesjach Rady Dzielnicy;

- Udział w planowaniu zadań wskazanych przez Rady Dzielnic do realizacji: analiza możliwości ich wykonania na podstawie zebranych warunków technicznych, określanie wstępnych zakresów, współpraca w pozyskiwaniu opinii, sprawdzanie pod kątem zgodności z zapisami statutów;

- Pozyskiwanie informacji w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, w celu prawidłowego planowania i koordynacji zadań wskazanych przez Rady Dzielnic do realizacji;

- Rozpatrywanie wniosków oraz udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie kompetencji działu;

- Sporządzanie sprawozdań w zakresie powierzonym Działowi lub wynikających z wydanych poleceń, w szczególności sprawozdań rzeczowo-finansowych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej  z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Współpracy z Dzielnicami, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000,00 zł do 3500,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa + dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

e) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

f) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 81-19" - w terminie do dnia: 16.10.2019 r.


Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru