BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa


ZARZĄD DRÓG MIASTA KRAKOWA

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO Specjalista w Dziale Realizacji Inwestycji

(Nr ref. 72 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie średnie lub wyższe;

c) umiejętność kosztorysowania, znajomość programu kosztorysowego;

d) staż pracy: minimum 2 lata przy wykształceniu wyższym,

minimum 4 lata przy wykształceniu średnim (w tym min. 2 lata pracy na stanowisku kosztorysanta).

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) prawo jazdy kategorii B;

b) doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z kosztorysowaniem;

c) znajomość zasad kosztorysowania;

d) umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

e) znajomość struktury oraz statutu ZDMK ;

f) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych:

komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres

i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Analiza dokumentacji technicznej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich;

b) Sprawdzanie kosztorysów ofertowych;

c) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich;

d) Sprawdzanie wycen i rozliczeń zadań inwestycyjnych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Realizacji Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu.

Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3800 zł do 4300 zł brutto + dodatek funkcyjny+ dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie, wymagane uprawnienia (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia

w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 72-19" - w terminie do dnia: 23.08.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru