BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa


DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Księgowości – 1 etat

(Nr ref. 69-19)

 


1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne;

c) staż pracy: minimum 1 rok przy wykształceniu wyższym,

minimum 3 lata przy wykształceniu średnim, doświadczenie w służbach księgowych.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością budżetową, w tym sprawozdawczością budżetową;

b) znajomość zagadnień o finansach publicznych;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o finansach publicznych;

- Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- Ustawa o rachunkowości;

- Ustawa o podatku od towarów i usług;

- Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

- Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

e) znajomość programów z pakietu MS Office, w szczególności praktyczna obsługa arkusza kalkulacyjnego Excel;

f) umiejętność pracy w zespole;

g) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie ewidencji księgowej związanej z wybranymi należnościami jednostki

• dekretacja i ewidencja dokumentów księgowych dotyczących zrealizowanych dochodów budżetowych

• weryfikacja i bieżąca kontrola sald należności

• wysyłanie upomnień/ wezwań do zapłaty oraz naliczanie odsetek za nieterminowe wpłaty

• analiza stanu rozrachunków dotyczących należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych

• rozliczanie należności z dokonanymi wpłatami

• weryfikacja zgodności rozrachunków oraz klasyfikacji budżetowej

• przygotowywanie danych do sprawozdań budżetowych, finansowych

i statystycznych w zakresie należności budżetowych

• uzgadnianie sald kontrahentów w zakresie należności oraz nadpłat

• uzgadnianie z UMK wpływów z tytułu przekazanych dochodów budżetowych, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

• przygotowanie wewnętrznych dowodów niezbędnych do refundacji środków otrzymanych na kontach bankowych dochodów.

• przekazywanie informacji do innych komórek ZDMK związanych z realizacją dochodów, w zakresie i terminach ustalonych z daną komórką.

• bieżące wyjaśnianie mylnych lub nieokreślonych wpłat dokonanych na rachunek bankowy dotyczący dochodów budżetowych. Współpraca z zespołami merytorycznymi w tym zakresie.

• okresowe uzgadnianie kont księgowych, nie rzadziej niż na koniec każdego miesiąca

• analiza i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagadnień objętych zakresem obowiązków

• kontrola prawidłowości dokonywanych zapisów księgowych i sald w obszarze objętym zakresem obowiązków.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Księgowości, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3200,00 zł do 3800,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 69-19" - w terminie do dnia: 16.08.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru