BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

ZARZĄDU INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE

W CELU ICH POWNEGO WYKORZYSTYWANIA

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

 

Zasady udostępniania informacji publicznych będących w posiadaniu Gminy Miejskiej Kraków w celu ich ponownego wykorzystywania

 

I. Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

1. udostępniona w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl) lub zamieszczona w miejskich serwisach internetowych;

2. udostępniona w inny sposób niż w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Kraków (np. zawarta we wprowadzonych do obrotu nośnikach lub wyemitowana przez przez inne źródło informacji);

3. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

 

II. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• Dla Informacji sektora publicznego udostępnianych w systemie teleinformatycznym Gminy Miejskiej Kraków, w szczególności w BIP MK lub udostępnianych przez jednostki Gminy Miejskiej Kraków w sposób inny niż w BIP MK:

Jeśli dla danej informacji sektora publicznego, udostępnionej w powyższy sposób, nie zostały określone inne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące ponownie te informacje, są zobowiązane do:

a. poinformowania o źródle (np.: adresie www BIP podmiotu, adresie www innego źródła udostępniającego informację, wskazaniu nośnika lub źródła emisji), czasie wytworzenia

i pozyskania informacji sektora publicznego od Gminy Miejskiej Kraków;

b. informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;

c. podania zakresu odpowiedzialności Gminy Miejskiej Kraków za udostępniane lub przekazywane informacje.

• Dla informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek:

Gmina Miejska Kraków może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać ją wnioskodawcy w trybie określonym przez art. 23 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

W rozumieniu art. 12 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, ofertę stanowią warunki ponownego wykorzystywania określone przez Gminę Miejską Kraków w odniesieniu do informacji sektora publicznego udostępnionych w inny sposób niż w BIP MK lub informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, jeżeli zostały ustalone.

 

III. Sposób korzystania z informacji sektora publicznego spełniających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Gmina Miejska Kraków zapewnia możliwość dowolnego wykorzystywania utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ww. ustawy lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

W szczególności, każdy kto ponownie wykorzystuje udostępnianą przez Gminę Miejską Kraków informację sektora publicznego, spełniającą cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zobowiązany jest do poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

 

IV. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania

1. Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy:

a. informacja sektora publicznego nie została udostępniona w BIP MK lub centralnym repozytorium informacji publicznej w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, albo

b. informacja sektora publicznego została udostępniona w inny sposób, niż określony w lit. a i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat, albo

c. wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację sektora publicznego na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone, albo

d. informacja sektora publicznego została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:.

a. Nazwę podmiotu zobowiązanego – nazwę podmiotu będącego dysponentem informacji sektora publicznego;

b. informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;

c. wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

d. wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

e. wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

f. wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wniosek można złożyć w postaci papierowej albo elektronicznej.

3. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, w tym terminie wnioskodawca zostaje zawiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzony zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

5. Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, Gmina Miejska Kraków może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem

i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, a w szczególności:

 

a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

b. koszty elektronicznych nośników danych;

c. czas i koszty pracy dodatkowej związanej z przygotowaniem lub przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonych w ofercie (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

V. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu:

1. Gmina Miejska Kraków w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

2. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji sektora publicznego albo zawiadomić o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Gmina Miejska Kraków, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

 

3. Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

 

4. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z tym, że:

 

a. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

b. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

VI. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego zawarte z Gminą Miejską Kraków

 

Gmina Miejska Kraków nie zawarła umów o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.

 

VII. Zasady odpowiedzialności Gminy Miejskiej Kraków

 

Gmina Miejska Kraków nie ponosi odpowiedzialności za:

1. szkody spowodowane pozyskaniem informacji sektora publicznego lub ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego, zamieszczonej na stronach BIP MK lub w innym miejskim serwisie internetowym, udostępnianej na wniosek lub pozyskanej w inny sposób, wykorzystywanej ponownie z naruszeniem warunków udostępniania lub ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego;

2. szkody spowodowane przez dalsze udostępnienie informacji sektora publicznego przez podmioty ponownie ją wykorzystujące z naruszeniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym dalsze udostępnianie informacji sektora publicznego z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę m.in. przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o ochronie informacji niejawnych itd.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady odnośnie informacji umieszczonej w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie.

 

Udostępnienie informacji publicznej umieszczonej w archiwum Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek.

 

Wniosek składa się na formularzu, którego wzór określił Minister Administracji i Cyfryzacji w drodze rozporządzenia. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Do kosztów wpływających na ustalenie opłaty zalicza się koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej w sposób i formie określonych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz związane z wpływem innych czynników, jakie będą brane pod uwagę przy wnioskach nietypowych w rozumieniu art. 23c ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, a w szczególności:

a. koszty materiałów wykorzystanych do sporządzenia wydruków i kserokopii;

b. koszty elektronicznych nośników danych;

c. koszty pracy dodatkowej;

d. koszty przekazania informacji publicznej (np. koszty przesyłki).

Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-05-09 15:05:10
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2018-02-01 15:13:18
MICHAŁ SŁABICKI
 Edycja
2014-05-30 13:24:22
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-05-30 12:49:27
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-05-30 12:47:51
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-05-30 12:46:18
JOANNA PIEKARZ
 Edycja
2014-01-15 14:23:07
KRZYSZTOF KSIĄŻEK
 Edycja
2013-02-27 14:35:04
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2013-02-27 14:33:27
MICHAŁ SORDYL
 Edycja
2013-02-27 14:31:59
MICHAŁ SORDYL
 Publikacja