BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 6 im. Jana Pawła II

Oferta jednostki SOSW nr 6


   Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz z zaburzeniami w rozwoju mowy. Priorytetem pracy edukacyjno-terapeutycznej jest rozwijanie systemu językowego uczniów i kształtowanie językowych sprawności komunikacyjnych. Wszystkie podejmowane w placówce działania mają na celu przede wszystkim rozwijanie umiejętności porozumiewania się, wzmacnianie wiary dziecka we własne możliwości oraz zapewnienie każdemu sukcesu na miarę jego potencjału rozwojowego.

   Liczebność klas (6-8 uczniów) pozwala na indywidualne podejście do każdego wychowanka. Wszyscy uczniowie biorą udział w zajęciach logopedycznych (terapia słuchu

i mowy), rewalidacyjnych a także specjalistycznych i wspierających rozwój. Edukacja organizowana jest w sposób pozwalający na zdobywanie wiadomości i umiejętności poprzez działanie, dający szansę poznania życiowej użyteczności nabytej wiedzy. Sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne, które umożliwiają realizację treści programowych

w przystępny i atrakcyjny sposób.

 

Typy niepełnosprawności uczniów:


- niesłyszący,

- słabosłyszący,

- z afazją,

- z niepełnosprawnością sprzężoną.

 

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 6 wchodzą:


1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju.

2. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 154 z oddziałem przedszkolnym.

3. Internat.

 

Pomoc psychologiczna i pedagogiczna


Oferujemy profesjonalną opiekę terapeutyczną psychologa i pedagoga szkolnego w zakresie pomocy dziecku i jego rodzinie. Organizujemy zajęcia:

 

1. Wspierające rozwój dziecka:


- hipoterapia, muzykoterapia,

- warsztaty lalkarskie i bębniarskie,

- zajęcia na basenie,

- ścianka wspinaczkowa,

- zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

 

2. Zajęcia specjalistyczne i rewalidacyjne:


- terapia zaburzeń słuchu i mowy,

- terapia zaburzeń percepcji i ekspresji mowy,

- rehabilitacja ruchowa,

- trening Tomatisa,

- nauka języka migowego,

- gimnastyka korekcyjna,

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,

- zajęcia integracji sensorycznej,

- zajęcia psychoedukacyjne.

 

Zajęcia pozalekcyjne


   Stwarzamy każdemu dziecku możliwość rozwijania indywidualnych zdolności oferując atrakcyjne, bezpłatne zajęcia pozalekcyjne, które odbywają się w szkole oraz na terenie współpracujących z placówką krakowskich ośrodków kultury i sztuki. Szczególnym zainteresowaniem uczniów cieszą się warsztaty: tańca współczesnego, teatralne, tworzenia szopek krakowskich, malarstwa, grafiki. Istotnym wsparciem procesu edukacyjnego są szkolne koła zainteresowań, tj.: sportowe (drużyna piłkarska, rowery, bilard), szachowe, Klub Gier Planszowych, koło wolontariuszy, dekoratorskie, informatyczne, dziennikarskie (prowadzenie bloga), zajęcia przygotowujące do uzyskania karty rowerowej.

   Ośrodek organizuje również wyjazdy na „zielone" i „białe" szkoły oraz turnusy rehabilitacyjne.

 

Świetlica szkolna


   Świetlica szkolna otwarta jest w godzinach od 7:00-17:00. Zapewniamy możliwość odrobienia zadań domowych, odpoczynku, udziału w ciekawych zabawach z rówieśnikami oraz świetlicach tematycznych.

 

Osiągnięcia uczniów


   Uczniowie szkoły osiągają liczne sukcesy w różnych dziedzinach:

- Wolontariat - Małopolski Projekt "Mieć wyobraźnię miłosierdzia",

- Wiedza - Ogólnopolskie Konkursy Znajomości Języka Angielskiego Szkół dla Dzieci z Wadami Słuchu, Archidiecezjalne Konkursy Biblijne,

- Osiągnięcia artystyczne - zwycięskie miejsca w licznych ogólnopolskich, wojewódzkich i lokalnych konkursach plastycznych oraz w corocznym Konkursie Szopek Krakowskich, sukcesy zespołu taneczno- teatralnego „PiK"

 

   Wielu spośród naszych absolwentów z powodzeniem kontynuuje naukę w liceach ogólnokształcących oraz podejmuje studia wyższe.

 

   Ośrodek posiada certyfikat szkoły promującej bezpieczeństwo oraz szkoły promującej zdrowie.

 

   Placówka uzyskała również tytuł „Małopolskiej Szkoły z Pasją” oraz „Szkoły otwartej – szkoły aktywnej” - w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego i Małopolskie Kuratorium Oświaty.

 

Współpraca z instytucjami


  Współpracujemy z licznymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci. Jesteśmy szkołą ćwiczeń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

 

Opieka medyczna


  Na terenie Ośrodka zapewniamy stałą opiekę pielęgniarską, a we współpracy z NZOZ „Borek Fałęcki", profilaktykę i opiekę stomatologiczną oraz lekarską. Współdziałamy również ze Specjalistycznym Centrum Medycznym „Otomedic” w ramach opieki i konsultacji otolaryngologicznej.

  W ramach zajęć edukacyjnych i opiekuńczych szeroko realizowana jest profilaktyka zdrowotna - szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie „Trzymaj formę" oraz projekcie „Szpital pluszowego misia" Istotne miejsce w działaniach profilaktycznych zajmuje pielęgnacja aparatu słuchowego – w placówce działa Audiologiczno – Protetyczny Punkt Konsultacyjny, oferujący wsparcie merytoryczne oraz praktyczne w obszarze higieny aparatów słuchowych.

 

Dane teleadresowe:

ul. Niecała 8

30-425 Kraków

tel. 12 268 -11-67

www.niecala.pl, e-mail: sosw6ddn@wp.pl

 

 

 

Osoba odpowiedzialna:
RENATA DUBIEL
Osoba publikująca:
RYSZARD STĘPIEŃ
Data wytworzenia:
2017-10-16
Data publikacji:
2017-12-20
Data aktualizacji:
2019-09-18