BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych

ZARZĄD CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
DYREKTOR
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
Specjalista w Dziale Księgowo - Finansowym
(NR REF. ZCK-4/2019)


 
1. Wymagania formalne

1) posiadanie obywatelstwa polskiego

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

3) korzystanie z pełni praw publicznych

4) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii

6) wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne

7) staż pracy:

- przy wykształceniu średnim - minimum 3 lata doświadczenia zawodowego w służbach

finansowo – księgowych,

- przy wykształceniu wyższym - minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w służbach

finansowo – księgowych,


2. Wymagania dodatkowe

1) doświadczenie zawodowe związane z rachunkowością finansową i budżetową w tym umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych i w zakresie operacji finansowych,

2) znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.),

• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.),

• Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1440 ze zm.) ,

• Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2184 ze zm.)

• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 ze zm. )

• Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) ,

• Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm. )

• ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 ze zm.)

3) umiejętność pracy w zespole,

4) rzetelność, terminowość, dokładność, komunikatywność


3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie analitycznej ewidencji kosztów w układzie miejsc ich powstawania

i na odpowiednich paragrafach wydatków i kont pozabilansowych,

2) prowadzenie ewidencji przychodów zgodnie z klasyfikacją budżetową,

3) prowadzenie bieżącej ewidencji na kontach pozabilansowych poziomu zaangażowania środków budżetowych,

4) dekretowanie i księgowanie faktur sprzedaży,

5) dekretowanie i księgowanie faktur zakupów,

6) dekretowanie i księgowanie Raportów Kasowych z poszczególnych Rejonów/Cmentarzy i kasy głównej,

7) prowadzenie analitycznej ewidencji kosztów międzyokresowych,

8) opracowanie budżetu w układzie zadaniowym,

9) prowadzenie procesu prognozowania i budżetowania,

10) nadzór nad terminowym rozliczaniem zobowiązań finansowych,

11) dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminami ich płatności,

12) okresowe uzgadnianie obrotów i sald kont analitycznych,

13) analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie różnic oraz roczną ich inwentaryzację,

14) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań finansowych,

15) sporządzanie analiz ekonomicznych,

16) przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych,

17) archiwizowanie dokumentów księgowych.

18) zastępstwo w kasie głównej ZCK,

19) wykonywanie innych zadań i obowiązków wynikających z Regulaminu Organizacyjnego ZCK w zakresie dotyczących Działu Księgowo – Finansowego.


4. Warunki pracy i płacy:

- wymiar czasu pracy – pełny etat,

- proponowane wynagrodzenie: płaca zasadnicza 3950,00 zł brutto + dodatek za staż pracy + miesięczna premia uznaniowa + 13 pensja + nagrody,

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia.

- godziny pracy 7:30 – 15:30

- praca biurowa – na terenie jednostki pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody, przejścia.


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu doświadczenia zawodowego,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz tutaj)

4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wymagane wykształcenie,

5) kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy/ doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie lub inny dokument wskazujący okres zatrudnienia oraz rodzaj zajmowanego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - osobie, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

7) oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną administratora, dotyczące przetwarzania danych osobowych do celów naboru na stanowisko Specjalista Działu Księgowo - Finansowego, o treści jak w załączniku.

Pobierz tutaj : oświadczenia dla kandydata

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Specjalista w Dziale Księgowo - Finansowym” na Dzienniku Podawczym ZCK przy ul. Rakowickiej 26 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków

2) Termin składania ofert upływa w dniu 30 grudnia 2019 r. o godz. 15:00

Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu nie będą rozpatrywane.


7. Ilość etatów
1 etat


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe