BIP MJO - Centrum Kultury Podgórza

DYREKTOR CENTRUM KULTURY PODGÓRZA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/KSIĘGOWA
(NR REF. DA-01-2-1100-1/20)


 
1. Wymagania formalne:

• Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

• Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

• Nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,

• Ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości (na samodzielnym stanowisku),

• Posiada praktyczną, weryfikowalną i ugruntowaną znajomość prawa, w zakresie:

a) Ustawy o rachunkowości,

b) Ustawy o finansach publicznych,

c) Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

d) Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

e) Przepisów prawa podatkowego w tym Ustawy o podatku od towarów i usług, ubezpieczeń społecznych, PFRON

f) Ustawy Prawo zamówień publicznych,

• Posiada praktyczną umiejętność obsługi księgowych programów komputerowych, pakietu MS Office (szczególnie MS Excel), urządzeń biurowych,

• Jest dyspozycyjny.

 

2. Wymagania dodatkowe:

• Doświadczenie zawodowe na stanowisku Głównego Księgowego,

• Inicjatywa i samodzielność w korzystaniu z przepisów szczególnych dotyczących zagadnień rachunkowości samorządowych instytucji kultury, przepisów podatkowych, ubezpieczeniowych i zamówień publicznych,

• Posiadanie praktycznej umiejętności przygotowywania danych statystycznych, tworzenia prognoz, zestawień i planów w oparciu o materiały źródłowe i przewidywane założenia potrzeb jednostki,

• Znajomość obsługi systemu Cogisoft oraz systemu Biletyna, umiejętność pracy w zintegrowanych systemach informatycznych, będzie dodatkowym atutem,

• Umiejętność obsługi programów sprawozdawczych i aplikacji bankowych,

• Umiejętność rozliczania projektów unijnych, krajowych,

• Umiejętność planowania finansowego i budżetowania,

• Umiejętność optymalizacji procesów księgowych,

• Umiejętność zarządzania zespołem podległych pracowników i współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi w Instytucji,

• Umiejętności organizacji pracy własnej,

• Umiejętność dążenia do osiągnięcia rezultatu, poszukiwania rozwiązań, innowacyjności, skutecznej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz Instytucji,

• Sumienność, odpowiedzialność, terminowość, samodzielność, odporność na stres,

• Wysoka kultura osobista i rozwinięte zdolności interpersonalne.

 


3. Zakres obowiązków:

• Prowadzenie rachunkowości Instytucji zgodnie z wymaganiami i standardami,

• Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

• Dokonywanie wstępnej zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym Instytucji oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych Instytucji,

• Okresowe ustalanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu pasywów i aktywów,

• Wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,

• Odpowiedzialność za politykę rachunkowości, plan kont oraz procedury księgowo – podatkowe,

• Nadzór nad aktualnością przepisów wewnętrznych Instytucji w zakresie finansowo-księgowym, wdrażanie zmian w tym zakresie,

• Sporządzane planów i sprawozdań, w tym także sprawozdań Rb-N, Rb-Z,

• Współpraca z Organizatorem, instytucjami zewnętrznymi, audytorami,

• Nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych (JPK,VAT, CIT),

• Obsługa systemu STRADOM,

• Kierowanie pracą Działu Księgowości,

• Optymalizacja procesów księgowych.

 

4. Warunki pracy i płacy:
 

• rodzaj umowy − umowa o pracę,

• wymiar czasu pracy – 1 etat,

• miejsce pracy – Centrum Kultury Podgórza, Kraków, ul. Sokolska 13,

• świadczenia socjalne, pakiet medyczny, życzliwa atmosfera współpracowników,

• bezpłatny udział w ciekawych wydarzeniach artystycznych.

 

5. Wymagane dokumenty:

• List motywacyjny.

• Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.

• Dokumenty potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

• Własnoręcznie podpisane Oświadczenie, według załączonego wzoru:

Mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

Nie byłam/em prawomocnie skazana/y za przestępstwo przeciw mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

• Klauzula Rodo: https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/222165/karta

• Dane osobowe podane w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczające poza zakres danych ujętych w art. 22 (1) kodeksu pracy kandydat zamieszcza dobrowolnie i na własną odpowiedzialność, upoważniając jednocześnie Administratora Danych osobowych do ich przetwarzania w celach rekrutacyjnych.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Wymagane dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2020 r.

• do godz. 15.00 w siedzibie Centrum Kultury Podgórza, ul. Sokolska 13, Kraków

(w sekretariacie) w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko:

GŁÓWNY/A KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

• lub drogą elektroniczną na adres: dzial.personalny@ckpodgorza.pl

 

7. Ilość etatów

1 etat


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboruInformacje dodatkowe