BIP MJO - Żłobek Nr 13

Żłobki Samorządowe są placówkami, w których realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna w wieku od 5 miesiąca do 3 roku, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011r opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 poz. 235 ).
Żłobki pod względem prowadzonej gospodarki finansowej są jednostkami budżetowymi, które obsługę gospodarczą i finansowo - księgową prowadzą we własnym zakresie.
Zapisy do żłobka trwają przez cały rok, a przyjęcia dzieci odbywają się w miarę wolnych miejsc. Aby zapisać dziecko do żłobka należy wypełnić Kartę zapisu dziecka ( dostępna jest w danym żłobku lub poniżej ), którą należy złożyć u dyrektora wybranego żłobka. W tym zakresie w Krakowie nie obowiązuje „rejonizacja" ze względu na miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
Przyjęcie dziecka do żłobka wiąże się z podpisaniem umowy w sprawie korzystania z usług Żłobka Samorządowego Nr 13 w Krakowie.
Korzystanie ze żłobka jest odpłatne. Obecnie miesięczna opłata wynosi 13% aktualnie obowiązującego najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników ogłoszonego w Dzienniku Ustaw.
Nadzór nad działalnością żłobków sprawuje Referat Zdrowia w Biurze ds. Ochrony Zdrowia U. M. K. tel. 12 616 96 97, 12616 96 86.

 

Do pobrania:

 

1. Regulamin organizacyjny Żłobka Nr 13,

2. Regulamin Żłobka Nr 13,

3. Regulamin rekrutacji Żłobka Nr 13,

4. wzór umowy w sprawie korzystania z usług żłobka,

5. wzór karty zapisu dziecka do żłobka (uwaga: wypełnienie karty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka do wybranego żłobka ze względu na możliwość braku wolnych miejsc w danej placówce),

6. upoważnienie do odbioru książeczki opłat dziecka,
7. upoważnienie do odbioru dziecka ze żłobka,

8. upoważnienie do uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,
9. Wniosek o udzielenie ulgi.

 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-06-06 10:46:03
TERESA KOT
 Edycja
2018-05-17 09:00:59
TERESA KOT
 Edycja
2018-05-16 14:24:26
NATALIA STACH
 Edycja
2018-05-16 14:19:53
NATALIA STACH
 Edycja
2018-05-16 14:18:38
NATALIA STACH
 Edycja
2018-05-16 14:15:04
NATALIA STACH
 Edycja
2018-05-16 14:13:02
NATALIA STACH
 Edycja
2017-12-09 19:02:58
TERESA KOT
 Edycja
2017-11-05 17:32:57
TERESA KOT
 Edycja
2017-11-05 17:31:06
TERESA KOT
 Edycja