BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
  OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA DS. KONSERWACJI PREWENCYJNEJ
(NR REF. MHF/2019/12/1)


 

I. Nazwa i adres organizatora

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

 

Adres do korespondencji:

plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

+ 48/012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową.

Aktualnie poszukujemy dynamicznego i dalekowzrocznego specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, którego zadaniem będzie opracowywanie i wdrażanie w codziennej działalności muzealnej długofalowych strategii konserwatorskiej ochrony zbiorów w oparciu o międzynarodowe dobre praktyki oraz wyniki badań naukowych. Specjalista ds. konserwacji prewencyjnej będzie członkiem zespołu w Dziale Konserwacji i Przechowywania Zbiorów i dołączy do MuFo w momencie otwarcia nowego oddziału- Centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego przy ul. Józefitów w Krakowie.

 

 

 

Oferujemy:

• pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się samorządowej instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• życzliwe otoczenie współpracowników,

• współpracę z prężnym zespołem.

 

 

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej będzie należało m.in.:

 

• prowadzenie działań z zakresu konserwacji prewencyjnej w celu zapewnienia zgodnie ze współczesnymi standardami jak najlepszej, długoterminowej ochrony zbiorów MuFo w tym m.in.:

- monitorowanie i zarządzanie warunkami środowiskowymi w magazynach i na ekspozycjach

- organizacja, koordynowanie i prowadzenie działań w ramach zintegrowanego planu ochrony przed szkodnikami (IPM)

- opracowywanie środków zapobiegawczych lub interwencyjnych w odniesieniu do sposobów i metod przechowywania, ekspozycji i transportu, stosownie do przypadku

• organizacja, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,

• prowadzenie prac związanych z obsługą magazynów zbiorów MuFo, w tym w zakresie przechowywania i udostępniania obiektów,

• opieka i współodpowiedzialność za powierzone zbiory,

• inicjowanie, prowadzenie i nadzorowanie badań technologicznych i analiz obiektów zabytkowych zgodnie z potrzebami MuFo,

• aktywne zaangażowanie się w działania naukowe, upowszechnieniowe i edukacyjne związane z działalnością na stanowisku specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej, poprzez wystąpienia publiczne, publikacje i raporty,

• współpraca i/lub kierowanie zespołem przy interdyscyplinarnych projektach,

• organizacja i prowadzenie szkoleń z zakresu konserwacji zapobiegawczej i działalności badawczej we współpracy z zainteresowanymi stronami,

 

III. Wymagania.

 

• wykształcenie wyższe (konserwacja, chemia, fizyka lub pokrewne; doktorat będzie dodatkowym atutem),

• doświadczenie z zakresu działalności muzealnej, w tym szczególnie w obszarze konserwacji prewencyjnej i działalności naukowo-badawczej,

• znajomość współczesnych zasad i praktyk konserwacji prewencyjnej,

• znajomość zasad bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,

• znajomość metod badawczych i analitycznych stosowanych do badań naukowych obiektów muzealnych,

• znajomość przepisów prawnych dotyczących ewidencjonowania oraz ruchu obiektów,

• umiejętność planowania i organizowania pracy własnej, samodzielność oraz zaangażowanie w przydzielone zadania,

• dokładność i skrupulatność w wykonywaniu powierzonych obowiązków;

• umiejętność pracy samodzielnej oraz pracy w zespole,

• zdolność do przygotowywania, koordynowania i wdrażania interdyscyplinarnych projektów,

• konsekwencji w realizacji celów oraz zorientowania na efekty,

• wysoko rozwiniętych umiejętności komunikacyjnych,

• dobrej znajomości języka angielskiego (znajomość innego, europejskiego języka będzie dodatkowym atutem),

• umiejętności obsługi pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel).

 

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. konserwacji prewencyjnej;

2. zatrudnienie w wymiarze 1 etatu;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 17.01.2020 r.;

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. konserwacji prewencyjnej w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl

Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).

Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )

Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.

 

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru