BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii

MUZEUM FOTOGRAFII W KRAKOWIE
  OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO
SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW TRWAŁYCH
(NR REF. MHF/2019/11/4)


 

I. Nazwa i adres organizatora

Muzeum Fotografii w Krakowie

ul. Józefitów 16; 30-045 Kraków

 

Adres do korespondencji:

plac Jana Nowaka Jeziorańskiego 3

31-154 Kraków

+ 48/012-6345932

e-mail: sekretariat@mhf.krakow.pl

 

Muzeum Fotografii w Krakowie jest istniejącą od 30 lat instytucją. Główny profil naszej działalności jest związany z kolekcjonowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem fotografii oraz sprzętu fotograficznego. Przed Muzeum otwiera się nowy etap funkcjonowania związany z poszerzeniem działalności i rozbudową. W nieodległej perspektywie gruntownym remontom poddane zostaną obie siedziby. Po realizacji tych inwestycji otworzymy nowoczesne centrum wystawiennicze, edukacyjne i badawcze poświęcone fotografii. Dołączenie do naszego zespołu będzie oznaczało aktywny udział w tym procesie zmian.

 

Oferujemy:

• pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

• możliwość rozwijania kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach, kursach kierunkowych i studiach podyplomowych,

• możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia unikatowego doświadczenia,

• współpracę z prężnym zespołem.

 

 

 

 

II. Do zakresu obowiązków Specjalisty ds. środków trwałych będzie należało m.in.:

• prowadzenie ksiąg inwentarzowych w programie komputerowym środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

• zarządzanie i odpowiedzialność za majątek trwały i wyposażenie;

• zabezpieczanie stanu składników majątkowych Muzeum i powierzanie pieczy nad nimi określonym pracownikom;

• prowadzenie spraw związanych z likwidacją, sprzedażą oraz zakupem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;

• wystawianie dokumentów OT i LT itp.;

• prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznakowaniem składników majątku;

• prowadzenie, uczestnictwo i rozliczanie inwentaryzacji;

• opracowywanie harmonogramu inwentaryzacji mienia z uwzględnieniem częstotliwości i terminów inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów;

• wnioskowanie do Dyrektora Muzeum o zarządzenie inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów zgodnie z harmonogramem;

• przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora Muzeum w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych składników mienia;

• wykonywanie innych zadań z obszaru księgowości zleconych przez przełożonego.

 

III. Wymagania.

Wymagania podstawowe:

• wykształcenie wyższe lub średnie – preferowane ekonomiczne;

• co najmniej dwuletni staż pracy, w tym minimum rok doświadczenia na podobnym stanowisku;

• znajomość przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rachunkowości;

• mile widziana znajomość ustawy o finansach publicznych;

• wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne;

• odporność na stres oraz umiejętność organizacji pracy własnej;

• kreatywność, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole;

• znajomość programu Optima;

• umiejętność budowania pozytywnych relacji;

 

Wymagania dodatkowe:

• znajomość zasad rozliczania projektów unijnych.

 

IV. Przedmiot naboru:

1. specjalista ds. środków trwałych;

2. zatrudnienie w wymiarze pełnego etatu lub 1/2 etatu z możliwością rozszerzenia do pełnego, w zależności od posiadanych kompetencji;

3. umowa na czas określony z perspektywą przedłużenia na czas nieokreślony.

 

 

V. Procedura naboru

Zgodnie z wymogami wewnętrznymi nabór ma charakter dwu-etapowy:

I ETAP – polega na sprawdzeniu wymagań podstawowych na podstawie nadesłanych aplikacji wraz z niezbędnymi załącznikami.

Na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni tylko wybrani kandydaci w ramach I etapu rekrutacji.

II ETAP – rozmowa kwalifikacyjna.

 

W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń Muzeum zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu dla osób zapraszanych na rozmowy kwalifikacyjne.

 

VI. Wymagane dokumenty

Do konkursu może przystąpić kandydat, który złoży następujące dokumenty:

1. CV oraz list motywacyjny;

2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

3. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 

VII. Termin, miejsce, i sposób składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin: do dnia 23 grudnia 2019r.;

2. Miejsce: Sekretariat Muzeum Fotografii w Krakowie pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3, 31-154 Kraków;

3. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie z adnotacją „Oferta na stanowisko Specjalisty ds. środków trwałych w Muzeum Fotografii w Krakowie” lub drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@mhf.krakow.pl;

4. Aplikacje, które wpłyną po upływie wskazanego terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Po zakończeniu procedury naboru dokumenty aplikacyjne, które nie zostaną odebrane przez kandydatów w przeciągu 1 miesiąca zostaną komisyjnie zniszczone.

2. Informacja o wyniku konkursu będzie ogłoszona na stronie BIP Muzeum, zatem odpowiedzi negatywne nie będą udzielane.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania lub przedłużenia procedury naboru w każdym terminie.

4. Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

5. Organizator zastrzega sobie prawo nie wybrania żadnego z kandydatów.

 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji, ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r., Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Obowiązek informacyjny:

 

Muzeum spełniając obowiązek informacyjny w rozumieniu art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych(Dz. U. 2016 r. poz. 922), dalej zwanej Ustawą oraz Art 13 Rozporządzenia PE i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuje, że:

Administratorem Pana(i) danych - jest Muzeum Fotografii w Krakowie.

Muzeum powołało Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzanych przez Muzeum danych osobowych poprzez adres poczty elektronicznej: iod@mhf.krakow.pl

Muzeum przetwarza pozyskane od Pana(i) dane w celu uwzględnienia ich właściciela podczas prowadzonych rekrutacji przez Muzeum. Przesłanką prawną przetwarzania ww. danych jest Pana(i) zgoda (tj. zgoda właściciela danych). Pana(i) dane nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom (odbiorcom danych).

Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 10 lat; Dane mogą być z bazy usunięte wcześniej, jeżeli Muzeum uzna, iż ustał cel ich gromadzenia (np. powołano i obsadzono powstały wakat konsumując zapotrzebowanie na oferowane we wniosku doświadczenie zawodowe).

Ma Pan(i) prawo do żądania od Muzeum dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak też do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym momencie.

Cofnięcie ww. zgody i zastosowanie się do tej decyzji przez Muzeum nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jest Pan(i) uprawniony(a) do wniesienia skargi na Muzeum do organu nadzorczego z tytułu naruszenia Rozporządzenia PE I RADY (UE) 2016/679 (W Polsce organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe: http://www.giodo.gov.pl/493/ )

Podanie danych osobowych nie jest wymagane - Konsekwencją (ewentualną) niepodania danych jest wyłączenie z uczestnictwa z grupy osób wakujących na stanowiska w prowadzonych przez Muzeum rekrutacjach.