BIP MJO - Muzeum Inżynierii Miejskiej

OCHRONA DANYCH – KLAUZULA INFORMACYJNA ART. 13 RODO

 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych zgodna z art. 13 ust. 3 i 4 RODO

 

Muzeum Inżynierii Miejskiej w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO, realizując zasady podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych osób fizycznych informuje, że:

 

DANE PODMIOTU

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe jest: Muzeum Inżynierii Miejskiej (MIM) 31-060 Kraków ul. Św. Wawrzyńca 15

 

KONTAKT

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych

• adres email: iod[at]mimk.com.pl

• adres pocztowy: ul. św. Wawrzyńca 15, 31-060 Kraków

 

CELE

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe głównie w związku z:

a) zawarciem umowy (zgodnie z art.6 ust.1 lit. b RODO) na podstawie akceptacji regulaminów usług w celu prowadzenia:

• usługi Newsletter MIM;

• rezerwacji biletów;

• sprzedaży internetowej;

b) prowadzeniem działalności kulturalnej (zgodnie z art.6 ust.1 lit. f RODO), w celach:

• edukacyjnych;

• korespondencji;

• promocyjnych – zdjęcia i filmy;

• fanpage

w związku z prawnie uzasadnionymi interesami oraz zadaniami realizowanymi w interesie publicznym - statut Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie nadany UCHWAŁĄ NR CXI/2920/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 26 września 2018 r,

a także na podstawie przepisów prawa wynikających z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194. z późn. zm.) i Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r.

o muzeach (Dz. U. 2020 poz. 902 z późn. zm.)

c) prowadzeniem monitoringu wizyjnego (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c, e i f RODO) w celu:

realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z wykonywaniem przez administratora zadań statutowych realizowanych w interesie publicznym - statut Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,

a także prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora jakim jest ochrona osób i mienia.

d) naborem kandydatów do pracy (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu prowadzenia:

• rekrutacji;

na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych przez osobę, której dane dotyczą.

 

ODBIORCY

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

• podmioty uprawnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa;

• osoby upoważnione przez Administratora;

• podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych.

 

PRZEKAZYWANIE

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej poza danymi pozostawionymi w serwisie społecznościowym Facebook na zasadach określonych w polityce prywatności dostępnej

na stronie https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

 

CZAS PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres:

• w związku z usługą Newsletter MIM – przez okres trwania usługi;

• w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego – przez okres 30 dni;

• w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy – przez czas trwania umowy, a następnie zgodnie z prawem wynikającym z obowiązku przechowywania i archiwizacji;

• w związku z prowadzeniem rezerwacji przez okres 6 lat;

• w związku z prowadzeniem fanpage do momentu zgłoszenia sprzeciwu;

• w związku z prowadzeniem rekrutacji przez okres 2 lat;

w związku z innymi celami wynikającymi z zadań statutowych MIM – przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa,

przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.) – przez czas określony w tych przepisach.

 

PRAWO

Każdy ma prawo

• dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu (art. 15, 16, 17 i 18 oraz 20 i 21RODO). W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt

z Inspektorem Ochrony Danych (IOD), zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi powyżej;

• wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia RODO.

 

ZGODA

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych ma charakter dobrowolny, zgoda ta może być w każdej chwili wycofana, bez wpływu na zgodność z prawem wcześniej

wykonanych czynności przetwarzania.

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub między stronami zawarta jest umowa.

 

FANPAGE

Szczególne zasady przetwarzania danych przez Muzeum dotyczą prowadzenia profilu społecznościowego na portalu Facebook.

a) przetwarzamy dane osobowe, w szczególności, gdy użytkownik skomentuje lub udostępni nasz post;

b) wyśle nam wiadomość;

c) zamieści recenzję albo dołączy do grona obserwujących,

Będziemy przetwarzać dane jako administrator, gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z realizowanych przez nas prawnie uzasadnionych interesów, za które uznaje się:

a) promocje Muzeum; b) prowadzenie pomiarów, statystyk i analiz (np. aby dopasować treści fanpage’a do preferencji

i zainteresowań ogółu Użytkowników); c) zapewnienie bezpieczeństwa, funkcjonalności i stabilności fanpage’a; d) wykrywanie nadużyć podczas korzystania z fanpage’a; e) dochodzenie i obronę przed roszczeniami,

obronę przed odpowiedzialnością podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Administratorem danych udostępnianych na portalu społecznościowym jest:

Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland

 

AUTOMATYCZNE DECYZJE

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania poza wymienionymi w zasadach przetwarzania danych dotyczących fanpage.

 

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-10 09:34:51
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-10 09:33:43
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-10 09:32:09
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2020-06-10 09:29:21
EWELINA WRÓBEL
 Edycja
2019-03-14 11:06:18
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2019-03-01 11:47:42
ALEKSANDRA BŁASZCZAK
 Edycja
2019-02-11 15:01:46
EDYTA MAZUREK
 Edycja
2018-05-28 08:28:37
EWELINA JĘDRYCHOWSKA
 Publikacja