BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Jak załatwić sprawę

 

Zadaniem placówki opiekuńczo-wychowawczej typu interwencyjnego jest doraźna opieka nad dzieckiem w czasie trwania sytuacji kryzysowej,

w szczególności placówka jest obowiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiastowego zapewnienia dziecku opieki.

 

Do placówki interwencyjnej dziecko przyjmuje się:

• na podstawie orzeczenia sądu;

• w przypadku gdy dziecko zostało doprowadzone przez Policje lub Straż Graniczną;

• na wniosek rodziców, dziecka lub osoby trzeciej .

• w trybie art.12 a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z późn. zm.) w rodzinie zastępczej lub całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej.

 

Umieszczenie dziecka w placówce na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) lub małoletniego

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki dla osób opuszczających niektóre typy placówek

Pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej dla osób opuszczających niektóre typy placówek

 

 

Udostępnianie informacji publicznej

 

 

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP lub w centralnym repozytorium są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

 

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku podmiot zobowiązany do udzielenia informacji w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty.

 

Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, a podmiot obowiązany do udostępnienia powiadomił pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazał, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie, a wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złożył wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu następują w drodze decyzji.

 

Wnioskodawca może wystąpić do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.

 

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

 

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

 

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-10-14 11:03:00
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2018-12-21 13:51:02
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2018-12-21 13:50:17
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2018-12-21 13:43:51
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2018-12-21 13:42:28
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2018-06-11 11:05:21
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2017-04-25 12:41:42
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2015-06-03 11:21:56
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2013-04-02 09:20:19
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja
2013-04-02 09:19:35
ILONA SUPRANOWICZ
 Edycja