BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55


DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN
(NR REF. DPS-OP.1102.11.2019)

prowadzonego w ramach

Projektu "Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

z niepełnosprawnościami sprzężonymi" 

1. Wymagania niezbędne:

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b. minimum wykształcenie średnie,

c. kwalifikacje zawodowe z zakresu:

- opiekuna/asystenta osoby starszej,

- opiekuna/asystenta osoby niepełnosprawnej,

- opiekuna medycznego,

- pedagogiki,

- psychologii.

d. Udokumentowany staż pracy – co najmniej 2 lata, w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),

b. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków:

a. udzielania pomocy, wspieranie prawidłowego rozwoju mieszkańca, wsparcie w adaptacji w nowym środowisku, towarzyszenie w drodze do samodzielności poprzez indywidualne konsultacje i doradztwo (tutoring),

b. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego (mycie, czesanie, ubieranie), karmienie,

c. pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości (sprzątanie, mycie naczyń, pranie, zmiana pościeli),

d. pomoc w wykonywaniu obowiązków domowych (gotowanie, robienie zakupów),

e. organizowanie w sposób właściwy i efektywny pracy własnej i pracy z mieszkańcami,

f. rozpoznawanie oraz identyfikowanie wszelkich potrzeb mieszkańców,

g. systematyczna aktywizacja mieszkańców w różnych czynnościach na rzecz swojej osoby,

h. życzliwość, takt i pełen wyrozumiałości stosunek do wszystkich mieszkańców,

i. zgłaszanie się na każde wezwanie mieszkańca i wspólne rozwiązywanie sygnalizowanych przez mieszkańca problemów, zarówno wynikających z warunków pobytu jak i napięć czy konfliktów związanych ze współżyciem w grupie,

j. pomoc w uczestnictwie mieszkańca w różnych formach terapii i rehabilitacji usprawniającej,

k. opracowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej osób korzystających z mieszkania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

l. opiekun winien wyróżniać się szczególnymi cechami osobowości, takimi jak: empatia, serdeczne, taktowne, pełne wyrozumiałości i cierpliwości relacje z mieszkańcami i ich rodzinami, kreatywność zawodowa, umiejętność rozwiązywania problemów, umiejętność kształtowania właściwej atmosfery w miejscu pracy poprzez życzliwy stosunek do współpracowników,

m. wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska, poleconych przez bezpośredniego przełożonego.

 

4. Warunki pracy i płacy

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2.800 - 3.200 zł brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. zaakceptowana tj. podpisana Informacja dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie niniejszej rekrutacji. Formularz informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do 18 listopada 2019 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Opiekun w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów: 1

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 3,17 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru