BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55


DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIK
- w projekcie koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego
(NR REF. DPS-OP.1102.9.2019)


 

Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób

z niepełnosprawnościami sprzężonymi”

 

1. Wymagania niezbędne:

a. spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b. wykształcenie wyższe,

c. udokumentowany staż pracy – ogółem co najmniej 4 lata, w tym co najmniej dwa lata w pracy

z osobami niepełnosprawnymi,

d. znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

a. znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 506),

- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1878 z późn. zm.),

b. posiadanie doświadczenia zawodowego w zakresie umiejętności kierowania zespołem pracowników oraz organizowania pracy podległym pracownikom,

c. predyspozycje osobowościowe: wysoka kultura osobista, sumienność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, odporność na stres, umiejętność realizowania zadań pod presją czasu.

 

3. Zakres obowiązków:

a. pozyskiwanie osób z niepełnosprawnościami i rodzin zainteresowanych udziałem w pilotażu/objęciem usługami mieszkalnictwa wspomaganego,

b. nadzór nad organizacją mieszkania – podejmowanie działań o charakterze administracyjnym związanych

z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców;

c. uczestnictwo i koordynacja w realizacji usług mieszkalnictwa wspomaganego świadczonych na danym obszarze (gminy, miejscowości, dzielnicy);

d. koordynacja pracy pozostałych specjalistów zatrudnionych do świadczenia usług mieszkalnictwa wspomaganego;

e. współpraca z rodzinami mieszkańców oraz świadczenie usług wspierających;

f. kontrola przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców.

 

4. Warunki pracy i płacy

a. umowa o pracę na czas określony (pierwsza umowa o pracę z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej),

b. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 1.900 - 2.300 zł brutto,

c. inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Pracowników Domu Pomocy Społecznej.

 

„Łączne zaangażowanie zawodowe personelu projektu, niezależnie od formy zaangażowania, w realizację wszystkich projektów finansowych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie”.

 

5. Wymagane dokumenty:

a. CV i list motywacyjny,

b. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

c. dokumenty poświadczające staż pracy,

d. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

e. oświadczenie o niekaralności,

f. zaakceptowana tj. podpisana Informacja dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55 dotycząca przetwarzania danych osobowych w trakcie niniejszej rekrutacji. Formularz informacji stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów :

Wskazane w pkt 5 dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej, 31-066 Kraków ul. Krakowska 55 w terminie do godziny 9.00 dnia 12 listopada 2019 roku (liczy się data wpływu do Domu Pomocy Społecznej). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: Kierownik Mieszkania Wspomaganego (Koordynator usług mieszkalnictwa wspomaganego) prowadzonego w ramach Projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”.

 

Informacja o wyniku naboru będzie opublikowana za pośrednictwem strony Biuletynu Informacji Publicznej

o adresie: www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Krakowskiej 55.

 

7. Ilość etatów :

0,5

Dom Pomocy Społecznej w miesiącu poprzedzającym publikację ogłoszenia osiągnął wskaźnik 3,17 % zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej .

 

 

Projekt „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Informacja dla osób przystępujących do naboru na wolne stanowisko urzędnicze

w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Krakowska 55

 

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Krakowska 55.

2. Kontakt do inspektora ochrony danych: iodo@dpskrakowska.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), ustawy

z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 ze zm.). W pozostałym zakresie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, to jest zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do zakończenia procedury rekrutacyjnej, a następnie przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania. W przypadku zatrudnienia dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych pracownika i będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdyby przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszało przepisy RODO.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie niezbędnych danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody brak możliwości podjęcia czynności przez Administratora.

Potwierdzam, że zapoznałam(em) się i przyjmuję do wiadomości powyższe informacje.

 

 

……………………………………………….

Miejscowość, data, czytelny podpisInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru