BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Struktura organizacyjna

 

 Nazwa  Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55
 Symbol DPSkr 
 Adres ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków 
 Telefon sekretariat: 12 4306317 
 Centrala 12 4305274,  12 4305121, 12 4306230 
 Faks 12 4306212 
 E-mail  sekretariat@dpskrakowska.krakow.pl
 REGON  000292994
 NIP  944-10-28-328

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE I STANOWISKA WCHODZĄCE W SKŁAD DOMU:

 • Dyrektor: Anna Szczepka
 • Z-ca Dyrektora: Wojciech Burmistrz
 • Dział Terapeutyczno-Socjalny: kierownik - Magdalena Nitoń-Trala
 • Dział Finasowo-Księgowy: główny księgowy - Anna Gorzkowska
 • Dział ds. Techniczno-Gospodarczych: kierownik - Krystyna Figa
 • Dział Żywienia: kierownik - Beata Senio
 • Dział ds. Organizacyjno-Personalnych: kierownik Paweł Karski
 • Zespoły Opiekuńczo -Terapeutyczne: Nr I,Nr II,Nr III,Nr IV
 • Radca Prawny
 • Kapelan
 • Mieszkanie chronione wspierane
 • Inspektor Ochrony Danych

 

 

 Nazwa

 Zespoły Opiekuńczo- Terapeutyczne: Nr I, Nr II, Nr III, Nr IV

 Symbol

OT I-IV

 Adres

 ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)

 Telefon

 12 4305274

 

Zadania Zespołów: Do zadań każdego Zespołu należy w szczególności:

 

1) zapewnienie całodobowej opieki i bezpieczeństwa mieszkańcom na terenie Domu oraz podczas zajęć organizowanych poza Domem;

2) zapewnienie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych jak ubieranie, mycie, karmienie i stymulowanie do rozwoju samodzielności w wykonywaniu tych czynności;

3) opracowanie i realizacja Indywidualnych Planów Wsparcia oraz wskazań do rehabilitacji społecznej we współpracy z Działem Terapeutyczno - Socjalnym;

4) prowadzenie zajęć usprawniających stosownie do indywidualnych możliwości mieszkańców;

5) zapewnienie mieszkańcom opieki lekarskiej ogólnej i specjalistycznej;

6) prowadzenie zaopatrzenia w niezbędne leki i środki pomocnicze;

7) pomoc usamodzielniającym się mieszkańcom w podjęciu pracy;

8) współpraca z rodzinami mieszkańców, kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych i instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców;

9) zaspokajania bieżących potrzeb mieszkańców, w tym udzielanie w razie potrzeby, pomocy w dokonywaniu drobnych zakupów na podstawie pisemnego upoważnienia;

10) aktywizację oraz integracja mieszkańców Domu ze społecznością lokalną we współpracy z Działem Terapeutyczno - Socjalnym;

11) zapewnienie porządku i odpowiedniego stanu higienicznego pomieszczeń;

12) zapewnienie wyposażenia pokoi mieszkańców w niezbędne meble, sprzęty, pościel, bieliznę oraz środki higieny osobistej, odzież i obuwie;

13) zapewnienie kontaktu z kapłanem i udziału w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca;

14) współpraca z Działem Terapeutyczno – Socjalnym i Radą Mieszkańców.

 

Nazwa:      Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 1

Adres:       ul. Chmielowskiego 6 ( wejście przez portiernię przy ul. Krakowskiej 53)

Telefon:    12 4305121 w. 341

Kierownik: Aneta Klimczyk

 

Nazwa:      Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 2

Adres:       ul. Krakowska 53 ( wejście przez portiernię przy ul. Krakowskiej 53)

Telefon:    12 4305121 w. 351

Kierownik: Joanna Litwińska - Leszczyńska

 

Nazwa : Zespół Opiekuńczo - Terapeutyczny nr 3

Adres: ul. Krakowska 45 front ( wejście przez portiernię przy ul. Krakowskkiej 53)

Telefon: 12 4305121 w. 371

Kierwnik: Joanna Litwińska - Leszczyńska

 

Nazwa:      Zespół Opiekuńczo-Terapeutyczny nr 4

Adres:       ul. Krakowska 45 of. ( wejście przez portiernię przy ul. Krakowskiej 53)

Telefon:    12 4305121 w. 361

Kierownik: Barbara Kurek

 

 Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • kierownik zespołu
 • pielęgniarka / pielęgniarz
 • ratownik medyczny
 • opiekunka / opiekun
 • st. opiekunka / st. opiekun
 • sanitarusz
 • pokojowa / pokojowy

 

 Nazwa  Dział Terapeutyczno - Socjalny
 Symbol  TS
 Adres  ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)
 Telefon  12 4305274 w. 331 lub 332
 E-mail  socjalny@dpskrakowska.krakow.pl
 Kierownik  Magdalena Nitoń-Trala

 

 Zadania działu: Do zadań Działu należy w szczególności:

 

1) prowadzenie wszystkich spraw związanych z przyjmowaniem nowych mieszkańców, w tym spraw meldunkowych;

2) przeprowadzanie wywiadów u osób kierowanych do Domu w ich miejscu zamieszkania oraz w trakcie pobytu w Domu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

3) prowadzenie spraw związanych z odpłatnością za pobyt mieszkańców Domu;

4) zapoznawanie mieszkańców z Regulaminem Mieszkańców;

5) współpraca z rodzinami mieszkańców, kuratorami, opiekunami prawnymi osób ubezwłasnowolnionych i instytucjami zajmującymi się sprawami mieszkańców;

6) współpraca z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi w zakresie przygotowania

i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia jak i działań w zakresie rehabilitacji społecznej;

7) dostosowanie we współpracy z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi zakresu i poziomu terapii oraz wsparcia do zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców, ich stopnia psychicznej i fizycznej sprawności z zachowaniem prawa do intymnego i godnego życia oraz respektowania ich praw osobistych i możliwości zachowania samodzielności i wyboru stylu życia;

8) zgłaszanie potrzeb w zakresie sprzętów niezbędnych do terapii i rehabilitacji;

9) współpraca z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi i Radą Mieszkańców;

10) rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym wspólnie z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi;

11) organizowanie zmarłym mieszkańcom pogrzebu, zgodnie z wyznaniem;

12) organizowanie i koordynowanie pracy wolontariuszy, praktykantów;

13) prowadzenie kroniki Domu;

14) organizowanie uroczystości świątecznych, rocznicowych oraz cyklicznych spotkań i imprez w Domu we współpracy z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi;

15) udział w organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla mieszkańców Domu;

16) stała współpraca z Działem Finansowo - Księgowym w zakresie dochodzenia odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu;

17) weryfikacja oraz sporządzanie kompleksowych informacji dot. zrealizowanych recept we współpracy z Zespołami Opiekuńczo - Terapeutycznymi.

 

 Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • psycholog
 • pracownik socjalny
 • terapeuta zajęciowy
 • terapeuta
 • instruktor ds kulturalno-oświatowych
 • fizioterapeuta

 

 Nazwa  Dział Finasowo -Księgowy
 Symbol  FK
 Adres  ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)
 Telefon  12 4305274 w. 314
 E-mail  ksiegowosc@dpskrakowska.krakow.pl
 Główny Księgowy  Anna Gorzkowska

 

Zadania działu: Do zadań Działu należy w szczególności:

 

1) prowadzenie rachunkowości Domu;

2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, których dysponentem jest Dom,

w tym prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń należności i zobowiązań;

3) prowadzenie wymaganej dokumentacji w zakresie, o którym mowa w pkt 1-2

w szczególności poprzez prowadzenie ewidencji należności Domu podlegających egzekucji, monitorowanie terminów wpłat oraz prowadzenie działań w zakresie egzekucji tych należności;

4) opracowanie projektu planu wydatków Domu;

5) analiza wykorzystania środków budżetowych będących w posiadaniu Domu;

6) opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego

i ich analiza;

7) prowadzenie kasy Domu;

8) prowadzenie inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia;

9) nadzór nad pracami komisji inwentaryzacyjnych przy ustaleniu i rozliczaniu różnicy inwentarzowej;

10) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej.

 

 Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • zastępca głównego księgowego
 • st. inspektor
 • podinspektor

 

 Nazwa  Dział ds Techniczo-Gospodarczych
 Symbol  TG
 Adres  ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)
 Telefon  12 4305274 w. 381
 E-mail  techniczny@dpskrakowska.krakow.pl
 Kierownik  Krystyna Figa

 

Zadania działu: Do zadań Działu należy w szczególności:

 

1) wykonanie zadań zarządcy nieruchomościami Domu;

2) utrzymanie obiektów budowlanych (budynki i budowle) wraz z ich otoczeniem w należytym stanie technicznym oraz zapewnienie prawidłowego, zgodnego z ich przeznaczeniem funkcjonowania;

3) utrzymanie budynków i ich otoczenia w należytym stanie porządkowym i sanitarnym;

4) realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym sporządzanie wnioskówi sprawozdań;

5) prawidłowe zabezpieczenie majątku Domu przed kradzieżą i zniszczeniem,z zachowaniem przepisów bhp i p - poż.;

6) opracowanie planów remontów i inwestycji wykonywanych we własnym zakresiei zlecanych na zewnątrz;

7) przygotowanie i prowadzenie pełnej dokumentacji zadań związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych;

8) analiza i kontrola dokumentów oraz umów z tytułu dostaw, usług i robót budowlanych oraz faktur wystawionych przez wykonawców wraz z monitoringiem działań;

9) wykonywanie napraw, remontów i bieżących konserwacji budynków, instalacji elektrycznych, sanitarnych, urządzeń i wyposażenia z użyciem sił własnych;

10) planowe i terminowe zakupy maszyn i urządzeń oraz środków i materiałów niezbędnych do realizacji zadań Domu;

11) prowadzenie gospodarki magazynowej Domu, w tym monitorowanie i analiza zasobów magazynowych;

12) zapewnienie usług pralniczych i krawieckich na rzecz Domu, oraz pranie odzieży roboczej i ochronnej pracowników;

13) organizowanie transportu na potrzeby funkcjonowania i realizacji zadań Domu, w tym nadzór nad stanem technicznym samochodów służbowych i ich prawidłowym wykorzystywaniem;

14) zapewnienie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Domu, w tym zabezpieczenie danych osobowych w systemie informatycznym;

15) obsługa użytkowników realizujących zadania nie związane z działalnością statutową Domu, a korzystających z pomieszczeń Domu na podstawie zawartych umów;

 

Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • st. referent
 • podinspektor
 • magazynier
 • kierowca
 • konserwator
 • portier
 • pracownik gospodarczy
 • sprzątaczka
 • praczka
 • krawcowa

 

 Nazwa  Dział Żywienia
 Symbol  DŻ
 Adres  ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)
 Telefon  12 4305274 w. 391
  E-mail zywienie@dpskrakowska.krakow.pl
 Kierownik  Beata Senio

 

Zadania działu: Do zadań Dział należy w szczególności:

 

1) zapewnienie mieszkańcom Domu wyżywienia zgodnie z zalecanymi normami żywieniowymi oraz zasadami racjonalnego żywienia, przy uwzględnieniu środków zaplanowanych na ten cel;

2) zapewnienie wyboru zestawu posiłków lub otrzymania posiłku dodatkowego oraz posiłku dietetycznego, zgodnie ze wskazaniem lekarza;

3) zapewnienie dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów przez całą dobę;

4) sporządzanie i wydawanie posiłków w sposób estetyczny i zgodny z planowaną gramaturą;

5) zapewnienie przechowywania artykułów żywnościowych w magazynach;

6) prowadzenie gospodarki magazynowej dotyczącej żywienia mieszkańców;

7) przygotowanie ilościowo - wartościowego wykazu artykułów dla potrzeb udzielania zamówienia publicznego;

8) kontrola realizacji zawartych umów w danym roku budżetowym;

9) przestrzeganie oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu HACCP i GHP (Dobra Praktyka Higieniczna) oraz GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna);

10) monitorowanie punktów kontrolnych określonych w schemacie technologicznym produkcji posiłków;

11) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi i instytucjami w zakresie zaopatrzenia w artykuły żywnościowe, usuwania odpadów kuchennych, reklamacji produktów żywnościowych, zabezpieczenia bloku żywienia przed gryzoniami i owadami, przeglądu i konserwacji urządzeń gastronomicznych.

 

Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • dietetyk
 • kucharka
 • podkuchenna

 

 Nazwa  Dział ds. Organizacyjno-Personalnych
 Symbol  OP
 Adres  ul. Krakowska 55 (wejście przez portiernię ul. Krakowska 53)
 Telefon  12 4305274 w. 313
 E-mail  kadry@dpskrakowska.krakow.pl
 Kierownik  Paweł Karski

 

 Zadania działu: Do zadań Działu należy w szczególności:

 

1)prowadzenie dokumentacji pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy w zakresie wynagrodzeń, wypłat, zasiłków, naliczania składek ZUS, podatków;

2)prowadzenie właściwej polityki kadrowej w ramach obowiązujących przepisów prawa pracy, planowanego funduszu płac i ustalonego limitu zatrudnienia;

3)opracowanie systemu oceny pracowników i wynagradzania;

4)kierowanie pracowników Domu na badania lekarskie;

5)organizowanie doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników Domu;

6)organizowanie działalności socjalnej na rzecz pracowników i ich rodzin;

7)prowadzenie ewidencji przydziału biletów na przejazdy środkami komunikacji miejskiej dla celów służbowych oraz ewidencja wyjść w godzinach służbowych;

8)przygotowanie i wdrażanie wewnętrznych aktów normatywnych;

9)koordynowanie zadań związanych z przestrzeganiem zasad BHP;

10)opracowanie przy współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia zamówień publicznych w zakresie funkcjonowania Domu, oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego;

11)koordynowanie zadań Domu związanych z przeciwdziałaniem i likwidacją skutków zdarzeń powodujących sytuacje kryzysowe;

12)prowadzenie sekretariatu, a w szczególności: rejestrowanie pism przychodzących

i wychodzących, wysyłanie korespondencji;

13)prowadzenie rejestru zawartych umów;

14)prowadzenie rejestru wydawanych upoważnień i pełnomocnictw;

15)opracowanie projektu planu kontroli wewnętrznej Domu, przeprowadzanie wewnętrznej kontroli zgodnie z planem lub doraźnych, a także sporządzanie protokołów kontroli oraz zaleceń pokontrolnych;

16)prowadzenie dokumentacji i ewidencji przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

17)sporządzenie informacji o zmianach w przepisach prawa mających istotne znaczenie dla funkcjonowania Domu;

18)organizowanie archiwizacji dokumentacji wytworzonej w Domu oraz gromadzenie i przechowywanie jej w składnicy akt;

19)prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Domu oraz informacji zawartych

w Biuletynie Informacji Publicznej;

20)organizowanie i realizowanie polityki bezpieczeństwa informacji w Domu;

21)obsługa współpracy ze związkami zawodowymi działającymi w Domu.

 

 

 

Stanowiska pracy występujące w Dziale:

 • podinspektor
 • inspektor
 • st. inspektor d/s bezpieczeństwa i higieny pracy
 • główny specjalista

 

 

Osoba odpowiedzialna:
ANNA SZCZEPKA
Osoba publikująca:
JOANNA RYBAK
Data wytworzenia:
2006-06-29
Data publikacji:
2006-06-29
Data aktualizacji:
2019-10-02