BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO INSPEKTOR W ZESPOLE INFORMACJI I OBSŁUGI W FILII NR 2
(NR REF. MOPS-5/2019)


 
1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz.U. z 2018 r. poz.1260,1669) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie: średnie lub wyższe;

3) Staż pracy:

a. przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata,

b. przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) Znajomość ustawy z dn.12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie w pracy Fili.

2) Znajomość ustawy z 27.08.2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z póź. zm.).

3) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

4) Znajomość zagadnień dotyczących samorządu gminy, powiatu, województwa i administracji rządowej w kontekście zadań realizowanych przez pomoc społeczną.

5) Znajomość programów komputerowych Windows, Office, obsługi poczty elektronicznej, znajomość aplikacji POMOST, znajomość programu „Sekretariat” obsługa urządzeń biurowych.

6) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, odporność na sytuacje stresowe.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Udzielanie klientom informacji w sprawach świadczeń i formach pomocy, kierowanie ich do właściwego Zespołu Problemowego, wydawanie obowiązujących druków.

2) Przyjmowanie protokołów z ustnego zgłoszenia o udzielenie pomocy.

3) Przyjmowanie klientów i przygotowanie dokumentacji dotyczącej pomocy w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

4) Obsługa systemu POMOST Std. między innymi: generowanie list wypłat, wprowadzanie realizacji usług opiekuńczych, wprowadzanie realizacji posiłków, generowanie list świadczeń bezdecyzyjnych

5) Sporządzanie zaświadczeń dla osób zainteresowanych w oparciu o dokumenty i oświadczenia.

6) Sporządzanie odpowiedzi na korespondencję instytucji, projektów pism związanych z powierzonymi zadaniami.

7) Realizacja zadania dotyczącego stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

8) Obsługa rejestru akt archiwalnych, występowanie do archiwum o wydanie akt.

9) Sporządzanie sprawozdań dotyczących pracowników (m.in. stan zatrudnienia pracowników socjalnych , osoby uprawnione do dodatku z art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej).

10) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i zmian godzin pracy, sporządzanie zestawień kwartalnych.

11) Sporządzanie list posiłków do barów i MDDPS, wystawianie i wydawanie legitymacji uprawniającej do korzystanie z posiłków w barach.

12) Sporządzanie zamówień materiałów biurowych, sprzętu biurowego i innego wyposażenie zgodnie z potrzebami.

13) Nadzór nad realizacją umowy dotyczącej sprzątania obiektu, monitorowanie pracy osób zatrudnionych do sprzątania siedziby Filii.

14) Obsługa rejestru akt archiwalnych. Występowanie do archiwum o wydanie akt.

15) Obsługa aplikacja SWP – rejestracja czasu pracy.

16) Obsługa urządzeń biurowych.

17) Rejestracja i podział poczty przychodzącej i wychodzącej – obsługa programu „Sekretariat”, obsługa poczty elektronicznej .

18) Obsługa kancelaryjna w tym: przygotowywanie korespondencji do wysłania, prowadzenie pocztowych książek nadawczych, dostarczenie korespondencji do Urzędu Pocztowego

19) Prowadzenie spisu spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

20) Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizacji powierzonych zadań.

21) Współpraca z podmiotami realizującymi zadania pomocy społecznej.

22) Rejestracja i podział poczty przychodzącej i wychodzącej – obsługa programu „Sekretariat”, obsługa poczty elektronicznej.

23) Prowadzenie spisu spraw zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

24) Obsługa kancelaryjna w tym: przygotowywanie korespondencji do wysłania, prowadzenie pocztowych książek nadawczych, dostarczenie korespondencji do Urzędu Pocztowego

25) Prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

26) Samokontrola prawidłowości wykonywania własnej pracy.

27) Organizowanie swojej pracy w sposób umożliwiający jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań.

28) Zastępowanie w czynnościach służbowych nieobecnego pracownika zespołu zgodnie z ustaleniami Kierownika Zespołu i Kierownika Filii.

29) Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego w ramach zajmowanego stanowiska.

30) Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Filii, w ramach zajmowanego stanowiska.

 


4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2900,00 złotych do 3500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 2”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 2 sierpnia 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Inspektor w Zespole Informacji i Obsługi w Filii nr 2”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów:
   1
 
wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%
 
 
 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

1) w celu przeprowadzenia naboru: art. 6 ust. 1 lit b. RODO;

2) w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie: art. 6 ust. 1 lit a RODO.

3. Jeżeli w dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane szczególnej kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, Pani/Pana dane będą przetwarzane na podst. art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

5. W przypadku przesłania dokumentów aplikacyjnych na ogłoszony nabór, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W przypadku wyrażenia zgody na włączenie Pani/Pana dokumentów aplikacyjnych do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania dokumentów aplikacyjnych.

7. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

9. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 221 Kodeksu pracy jest wymogiem ustawowym.

11. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

12. Nie podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 10 uniemożliwi rozpatrzenie dokumentów aplikacyjnych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl

 

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru