BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

Zasady rekrutacji do Szkoły Muzycznej I Stopnia Nr 1

im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie

na rok szkolny 2020/2021

 

UWAGA!

 

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną termin badania przydatności może ulec przesunięciu - podane daty przesłuchania są planowane!

 

Podania o przyjęcie wraz z kwestionariuszem osobowym do czasu powrotu nauki do szkół można składać wyłącznie internetowo (w postaci skanu) na adres rekrutacja@wiechowicz.pl.

 

Zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej będzie można dostarczyć później - najpóźniej w dniu przesłuchania kandydata.

 

Termin przesłuchania kandydata do czasu powrotu zajęć do szkół będzie ustalany mailowo lub telefonicznie.

 

 

 

Informacje ogólne

 

Szkoła Muzyczna I stopnia Nr 1 im. Stanisława Wiechowicza w Krakowie kształci muzycznie dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych, a w soboty przed południem. Nauka w szkole trwa 6 lat w cyklu 6-letnim lub 4 lata w Cyklu 4 letnim

 

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu sześcioletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 7 do 9 lat.

 

O przyjęcie do klasy pierwszej cyklu czteroletniego mogą ubiegać się kandydaci w wieku od 10 do 16 lat

 

W szkole odbywają się lekcje gry na następujących instrumentach:

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH

 • Skrzypce
 • Altówka.
 • Wiolonczela,
 • Kontrabas,
 • Harfa
 • Gitara

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW DĘTYCH

 • Flet
 • Obój
 • Klarnet
 • Saksofon
 • Fagot
 • Trąbka
 • Waltornia
 • Puzon
 • Perkusja
 • Akordeon

 

SEKCJA INSTRUMENTÓW KLAWISZOWYCH

 • Fortepian
 • Klawesyn
 • Organy

 

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie kandydata do kształcenia w Szkole składają podanie o przyjęcie do szkoły wraz z kwestionariuszem osobowym do dnia 12 06 2020 r.
 2. Do podania należy bezwzględnie dołączyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia na instrumencie. Druk podania z kwestionariuszem osobowym jest dostępny na stronie internetowej oraz w sekretariacie szkoły. Wnioski niekompletne tzn. bez w/w zaświadczenia i złożone po terminie nie będą przyjmowane.
 3. Badanie predyspozycji w bieżącym roku szkolnym odbywać się będzie w dniach 15 – 19 czerwca 2020 r. Indywidualny termin (dzień i godzinę) badania predyspozycji kandydata ustala się w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów.
 4. W podaniu należy podać instrument, na którym kandydat chciałby się uczyć, można wskazać ewentualny drugi instrument lub skorzystać z porady komisji rekrutacyjnej w kwestii wyboru instrumentu.
 5. Kwalifikacja kandydatów odbywa się na podstawie badania predyspozycji muzycznych. Badanie predyspozycji odbywa się indywidualnie i jest oceniane przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły. Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne.
 6. Kandydat ma za zadanie wykazać się predyspozycjami w zakresie:
 • umiejętności zaśpiewania przygotowanej przez siebie piosenki
 • słuchu muzycznego,
 • słuchu harmonicznego,
 • pamięci muzycznej,
 • poczucia rytmu.
 • warunków manualno-psychofizycznych do nauki gry na wybranym bądź proponowanym instrumencie
 • zdolności koncentracji oraz reagowania na polecenia przeprowadzającego badanie predyspozycji muzycznych.
 1. Kandydaci oceniani są przez Komisję wg skali ocen 0 – 25 pkt. O przyjęciu do szkoły decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata w miarę posiadanych przez szkołę miejsc.
 2. Komisja Rekrutacyjna ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w terminie 7 dni od daty jego zakończenia.
 3. Wyniki są ogłaszane w formie dwóch list wywieszonych w szkole:
 • listy zakwalifikowanych
 • listy niezakwalifikowanych

 

 

 

 

Egzamin do klasy wyższej niż pierwsza.

 

 1. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Rodzice kandydata zobowiązani są przed złożeniem Wniosku zgłosić się do sekretariatu w celu indywidualnych konsultacji z dyrekcją.
 2. Kandydat do klasy wyższej zdaje egzamin kwalifikacyjny z przedmiotów teoretycznych oraz instrumentu głównego.
 3. Warunkiem przyjęcia kandydata do klasy wyższej niż pierwsza jest wykazanie się podczas egzaminu kwalifikacyjnego wiedzą i umiejętnościami określonymi w programie nauczania tutejszej szkoły dla klasy poprzedniej.
 4. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata do danej klasy, na dany instrument.

 

 kwestionariusz kandydata

kwestionariusz kandydata do klasy wyższej niż pierwsza

 

 

Termin składania Wniosków: od 6 kwietnia do 12 czerwca 2020 r.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-06-12 11:24:11
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2020-04-15 12:35:29
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2020-04-15 12:24:22
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2020-04-15 12:24:15
MARCIN ZAWIŚLAK
 Edycja
2020-04-15 12:23:39
MARCIN ZAWIŚLAK
 Publikacja