BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2


DYREKTOR SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO - WYCHOWAWCZEGO NR 2
30-523 KRAKÓW, UL. ZAMOYSKIEGO 100
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SPECJALISTA
(NR REF. SOSW2-1/2019)


 

 

I . Wymagania niezbędne:

   1. Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
       (t. j. Dz.   U. z 2019 r., poz. 1293, z późn. zm.).

   2. Wykształcenie wyższe z trzyletnim stażem pracy.

   3. Co najmniej 3 letni staż pracy na podobnym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

    1. Umiejętność pracy w programach:

       - Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

       - GUS,

       - SIO,

    2. Znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa pracy, prawa oświatowego, Ustawy o ochronie danych osobowych

    3. Umiejętność obsługi komputera, Internetu, programów biurowych.

    4. Wysoka kultura osobista, samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

    5. Dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, dobra organizacja pracy.

    6. Umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 III. Zakres obowiązków

    1. Biegła znajomość pakietu biurowego MS Office.

    2. Znajomość obsługi programów SIO, ZSZO, Platforma Edukacyjna, GUS.

    3. Prowadzenie ewidencji majątku z zastosowaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (przypisywanie
        do składników wyposażenia, kasacje, opis majątku, inwentaryzacja).

    4. Wykonywanie bieżących spraw kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb.

    5. Prowadzenie spraw uczniowskich zgodnie z obowiązującymi przepisami o Ochronie Danych Osobowych.

    6. Stosowanie instrukcji kancelaryjnej.

    7. Terminowe wykonywanie doraźnych zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby zapewnienia
        prawidłowego funkcjonowania ośrodka.

    8. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
        (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ( RODO).

 

IV. Warunki pracy:

    1. Umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

    2. Wynagrodzenie wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników
        samorządowych.

 

V. Wymagane dokumenty:

   1. Życiorys zawodowy z adresem do korespondencji.

   2. List motywacyjny.

   3. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

   4. Kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie.

   5. Kserokopia dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

   6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy.

   7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw
       publicznych.

   8. Oświadczenie kandydata o niekaralności dot. skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
       z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć
       zaświadczenie o niekaralności);

   9. klauzula informacyjna dla kandydata ubiegającego do pracy;

 

Proszę o składanie tylko dokumentów wymienionych w pkt. 5 ogłoszenia.

 

Uwaga!

Kandydaci, którzy nie złożą kompletu wymaganych dokumentów, nie zostaną dopuszczeni do kolejnego etapu naboru.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o składanie wymaganych dokumentów w Sekretariacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Krakowie, ul. Zamoyskiego 100, (osobiście lub listownie) w terminie do dnia 03.01.2020 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: ”Nabór na wolne stanowisko pracy: „Specjalista”.

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu SOSW nr 2. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane.

 

VII. Ilość etatów:

1 etat.

 

VIII. Nabór składa się z dwóch etapów:

   1. Selekcji wstępnej - analiza dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów
       do rozmów kwalifikacyjnych;

   2. Selekcji merytorycznej - rozmowa kwalifikacyjna.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mail lub telefonicznie.

 

 

Informacja o wyniku naboru, zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 w Krakowie

 

Dyrektor

Józef Pacuła