BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2

Struktura organizacyjna

W skład
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2
30-523 Kraków
ul. Zamoyskiego 100
tel. 12 656 46 03
tel./fax. 12 423 62 33
e-mail: osw2@tlen.pl
www: www.sosw2.pl
 
wchodzą:

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
tel. 12 656 46 03
e-mail: osw2@tlen.pl
 
 

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 46
tel. 12 656 13 56
e-mail: szkola@sosw2.pl
  - Gimnazjum Specjalne nr 67
    tel. 12 656 13 56
    e-mail: szkola@sosw2.pl

 
Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy nr 8
tel. 12 656 13 56
e-mail: szkola@sosw2.pl
 
Uchwała Miasta powołująca SPdP Nr 8
 

Internat (dla dziewcząt i chłopców)
tel. 12 656 46 03
tel./fax. 12 423 62 33
e-mail: internat@sosw2.pl
e-mail: internat.sosw2@o2.pl

 

 

Zakres działania:

  • Ośrodek jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z dodatkowymi zaburzeniami sprzężonymi, którzy z racji swej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkół w miejscu stałego zamieszkania.

  • Celem głównym działalności Ośrodka jest pełny, wszechstronny rozwój umysłowy, moralny, emocjonalny i fizyczny wychowanków; zgodnie z ich możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej, wyznaniowej.

  • Głównym zadaniem Ośrodka jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego aby aktywnie i samodzielnie uczestniczyli w życiu rodzinnym, środowiskowym i społecznym.

  • Ośrodek wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności grup wsparcia.

  • Ośrodek prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym.

  • Ośrodek umożliwia: udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym

  • Ośrodek umożliwia: udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych.

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JÓZEF PACUŁA
Osoba publikująca:
JÓZEF PACUŁA
Data wytworzenia:
2006-06-13
Data publikacji:
2011-03-25
Data aktualizacji:
2017-10-06