BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ IM. ŚW. BRATA ALBERTA
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUN/KIEROWCA
(NR REF. DPSN-2/20)


 
1. Wymagania formalne:

- wykształcenie minimum średnie,

- aktualne prawo jazdy kategorii B,

- dobra znajomość kodeksu drogowego oraz topografii miasta Krakowa.

 

2. Warunki pracy i płacy:

- wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 936 z póź. zm.),

- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 do 14:00,

- wymiar czasu pracy: pełny etat,

- miejsce wykonywania pracy: Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.

 

3. Zakres obowiązków:

- przewóz mieszkańców samochodem dla osób niepełnosprawnych do przychodni, szpitali i wg. potrzeb,

- pomaganie i towarzyszenie mieszkańcom w codziennych czynnościach z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,

- opracowanie i realizacja indywidualnych planów wsparcia mieszkańców.


4. Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (dostępny również

w siedzibie DPS),

- CV,

- list motywacyjny,

- zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy (dostępna również

w siedzibie DPS).

 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy (dostępna również w siedzibie DPS).


5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1 (osobiście lub listownie) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dps@dpsnowaczynskiego.pl w terminie do dnia 20 maja 2020 r.

 

Koperta musi zawierać adnotację: „Nabór na wolne stanowisko pracy: OPIEKUN/KIEROWCA”.

 

O terminie decyduje data wpływu do sekretariatu DPS. Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej wymienionego terminu, nie będą rozpatrywane.

 

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na podany adres e-mail.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych w sekretariacie DPS im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1, w ciągu jednego miesiąca od dnia ogłoszenia informacji o wynikach naboru.

Po upływie miesiąca nieodebrane dokumenty aplikacyjne zostaną protokolarnie zniszczone.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Domu Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie, ul. Nowaczyńskiego 1.

 

6. Ilość etatów:
1 etat

 

7. Informacje dodatkowe:

Celem ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji można się z nami kontaktować mailowo pod adresem: kadry@dpsnowaczynskiego.pl lub telefonicznie w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem 12/25 54 164 lub 12/25 54 190.

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru