BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Radziwiłłowska 8

Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie naszej placówki:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej   (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1508 z późniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 882 z późniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowości  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 395 z późniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1986 z późniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administarcyjnego  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2096 z późniejszymi zmianami);

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontaraiacie  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 450 z późniejszymi zmianami)

8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2137 z późniejszymi zmianami)

9. Przepisy wykonawcze do wymienionych w punkcie 1 do 8 ustaw

10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej   (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 734 z późniejszymi zmianami)

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1260 z późniejszymi zmianami)

12. Uchwały Rady Miasta Krakowa i Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa.

 

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej opublikowanej w BIP DPS

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR HALINA PROZOŁOWICZ
Osoba publikująca:
INNA BABENKO
Data wytworzenia:
2006-06-27
Data publikacji:
2006-06-27
Data aktualizacji:
2019-04-24