BIP MJO - Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży


DYREKTOR STAROMIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY MŁODZIEŻY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY –SEKRETARKA

 

1. Wymagania formalne:

 

 · wykształcenie minimum średnie ,
· biegła znajomość obsługi komputera, Internetu, znajomość oprogramowań biurowych typu
  Microsoft Office,
· umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi ( fax, kopiarka, skaner, drukarka ),
· znajomość pracy w sekretariacie

 

2.  Wymagania dodatkowe:

      

· komunikatywność i umiejętność współpracy w Zespole,
· kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z interesantami,
· pożądana znajomość języka obcego (niemiecki, angielski ).


3.  Zakres obowiązków:

 · wykonywanie typowych prac kancelaryjnych i biurowych według zaistniałych potrzeb,
· obsługa korespondencji, pisanie umów, protokołów, sprawozdań,
· dbanie o właściwy obieg i przechowywanie dokumentów placówki,
· praca w zintegrowanym systemie zarządzania oświatą oraz systemie informacji oświatowej
  i platformie edukacyjnej
· obsługa poczty elektronicznej i serwisów internetowych Urzędu Miasta Krakowa i Kuratorium,
· prowadzenie rejestru umów, ewidencji druków ścisłego zarachowania, znaczków i biletów,
· prowadzenie dokumentacji awansu zawodowego nauczycieli,
· archiwizacja dokumentacji,
· terminowe wykonywanie powierzonych zadań zapewniające prawidłowe funkcjonowanie

  placówki,
· współpraca z działami księgowości, kadr i administracji.

. przestrzeganie obowiązków pracy w sekretariacie zgodnie instrukcją obiegu i kontroli
  dokumentów, Instrukcją Kancelaryjno-Archiwalną i jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt oraz
   innymi instrukcjami obowiązującymi w SCKM

 

 

4.  Warunki pracy i płacy:

· wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z póź. zm.) + 20 % premii regulaminowej + wysługa lat od 5 %,
· miejsce pracy: sekretariat Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży, Kraków ul. Wietora 15,

· zatrudnienie w wymiarze: 3/4 etatu, zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas
  określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony,
· godziny pracy: od poniedziałku do piątku, wymiennie od 9.00-15.00 i 12.00-18.00.

· rozpoczęcie zatrudnienia: 01 września 2019 roku.

 

5. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny

- CV

- kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

  z dnia 29 sierpnia 2007 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926

  z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

-  inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

6.  Termin i miejsce składania dokumentów:

  Powyższe dokumenty należy złożyć w sekretariacie lub przesłać na adres:

  Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, 31-067 Kraków, ul.H.Wietora 13-15

 

Koperta powinna zawierać adnotację: „Nabór:  sekretarka”

 Zgłoszenia należy składać do dnia  31 lipca  do godz. 12.00

  Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani kandydaci wytypowani

w wyniku wstępnej selekcji

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.krakow.pl

 

7. Ilość etatów:

 

3 /4 etatu

 

 

 

Dyrektor

Ewa RóżańskaInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru