BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7

ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO GŁÓWNY KSIĘGOWY
(NR REF. ZSO.7.1.2019.NM)


 
1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 54 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

1) Obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

3) Brak prawomocnego wyroku za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

4) Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania

obowiązków głównego księgowego.

5) Spełnienie jednego z poniższych warunków:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości;

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia

praktyka w księgowości;

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;

d) certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

2. Wymagania dodatkowe

1) Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w rozliczaniu podatku VAT w jednostkach budżetowych, w prowadzeniu i rozliczaniu projektów finansowanych ze środków unijnych.

2) Znajomość i obsługa programów:

• Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO);

• Systemu Informacji Oświatowej (SIO);

• Budżetu JST Plus;

• Programu Cesarz – Centralny System Zarządzania Budżetem;

• Systemu SOVAT;

• Systemu e - PFRON.

3) Znajomość regulacji prawnych w zakresie: ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4) Znajomość rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont rachunkowości dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5) Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

6) Znajomość rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

7) Obsługa systemu bankowości elektronicznej.

8) Umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.

9) Kultura osobista i umiejętność reprezentowania placówki w kontaktach z instytucjami.

10) Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej,

umiejętność analitycznego myślenia.

11) Skrupulatność, dokładność, terminowe wykonywanie prac.

 

3. Zakres obowiązków

1) Prowadzenie pełnej rachunkowości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

2) Opracowywanie projektu planu dochodów i wydatków budżetowych szkoły.

3) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

4) Sporządzanie wniosków i powiadomień o zmianach w planie wydatków i dochodów budżetowych oraz w planie wydatków i dochodów rachunku dochodów własnych.

5) Rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego.

6) Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego.

7) Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym szkoły, stałe kontrolowanie stopnia realizacji planu, zaangażowania wydatków, zagrożeń przekroczenia lub niewykonania planu, a także zapewnienie terminowego rozliczania należności i zobowiązań.

8) Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

9) Zapewnianie od strony finansowej prawidłowości umów zawieranych przez szkołę.

10) Wystawianie faktur VAT w tym faktur za najem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń, prowadzenie rozrachunków z kontrahentami oraz windykacja należności z rachunku dochodów własnych.

11) Zapewnianie terminowego dochodzenia przysługujących szkole należności i roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

12) Przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

13) Gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych w sposób zabezpieczający je przed niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

14) Zapewnienie przechowywania i archiwizowania dokumentów, a także należyta ochrona danych.

15) Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań, bilansów i zestawień.

16) Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

17) Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę wypłaty.

18) Terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych.

19) Naliczanie i przekazanie na konto odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

20) Prowadzenie i rozliczanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

21) Prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług oraz sporządzanie częściowej deklaracji VAT-7.

22) Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

23) Inne obowiązki - do uzgodnienia z dyrektorem.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) Wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2019 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Regulaminem wynagradzania obowiązującym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

2) Miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30.

3) Zatrudnienie na okres próbny 3 miesięcy w wymiarze 1 etatu, z możliwością zawarcia umowy na czas określony, a następnie na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi ZSO nr 7.

 

5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny i CV.

2) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (kopie).

3) Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie).

4) Zaświadczenie o niekaralności (informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).

5) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych.

6) Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie, ul. Złoty Róg 30, 30-095 Kraków z dopiskiem:

"NABÓR NA STANOWISKO – Główny Księgowy" w terminie do dnia 13.12.2019 r. do godz.14.00. Decyduje data wpływu do sekretariatu ZSO nr 7.

Oferty, które wpłyną po w/w terminie lub oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci spełniający wymagania, którzy złożyli wszystkie wymagane dokumenty, zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany w dokumentacji adres e-mail lub telefonicznie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej. W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

7. Ilość etatów
1 etat
 

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

mgr Lidia Kapała