BIP MJO - VII Liceum Ogólnokształcące

VII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJ W KRAKOWIE
DYREKTOR OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNA W SEKRETARIACIE SZKOŁY
(NR REF. LO7-1/2020)


 
1. Wymagania formalne:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

- obywatelstwo polskie,

- wykształcenie minimum średnie,

- pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- spełnia wymogi określone w art. 6 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1282 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

- znajomość ustawy prawo oświatowe, ustawy o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego, Karta Nauczyciela

- umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,

- umiejętność obsługi komputera,

- rzetelność, terminowość, odpowiedzialność

 


2. Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole,

- biegła znajomość programu Microsoft Office,

- umiejętność redagowania pism urzędowych,

- komunikatywność, sumienność,

- nienaganna postawa etyczna

- znajomość w zakresie prawa pracy (Karty Nauczyciela oraz Kodeks pracy)

 

 

3. Przewidywany zakres wykonywanych zadań:

Do zakresu obowiązków pomocy administracyjnej należeć będzie między innymi:

-współpraca z sekretarzem szkoły oraz referentem ds. uczniowskich w zakresie spraw obsługiwanych przez sekretariat szkoły, zadania z zakresu kadr (zatrudnianie na podstawie Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy), Rejestracja pism wchodzących i wychodzących.
-wykonywanie drobnych prac kancelaryjnych i biurowych zlecanych na bieżąco przez Dyrektora szkoły.

 

Wymagana znajomość aktualnych przepisów w zakresie przydzielonym,

Przestrzeganie terminowego załatwienia bieżących spraw służbowych.

 


4. Warunki pracy i płacy

- płaca zasadnicza: wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

- Miejsce pracy: VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5,

- Wymiar czasu pracy: 10 godzin tygodniowo,

- Stanowisko: samodzielne, wyposażone w monitor,

- Jednozmianowy system pracy (14:30- 16:30) w pomieszczeniu przy oświetleniu sztucznym i naturalnym

w pozycji siedzącej

- Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony

 


5. Wymagane dokumenty:

1) List motywacyjny,

2) Curriculum Vitae

3) Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje

4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6) Dokumenty potwierdzające staż pracy

7) Dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie)

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie VII Liceum Ogólnokształcącego im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie ul. Skarbińskiego 5 w godz. 8.00- 15.00 do dnia 10 stycznia 2020 r. do godz. 15.00 lub przesłać na adres szkoły Dzień 10 stycznia 2020 r. jest ostatecznym terminem składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie.

Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Aplikacje, które wpłyną do szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane. Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy.

 
7. Ilość etatów
1/4 etatu
 
 

 

8. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

 

 

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Twoje Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest VII Liceum Ogólnokształcące

im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie z siedzibą przy ul. Skarbińskiego 5, mail: liceum@vii-lo.krakow.pl,

tel. 12/ 637-42-91.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że:

1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do danych, ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, masz prawo do jej odwołania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, której dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie roku od zakończenia rekrutacji, a następnie zostaną zniszczone.

3. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

4. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

5. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych (imię, nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, umiejętności, przebieg dotychczasowego nauczania, PESEL) stanowi ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO). Pozostałe dane, w tym dane do kontaktu, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Kornelia Michalska, e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

 

Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego

im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

mgr Wojciech Zagórny