BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto
1. Grunty  3 680 973,76 zł 
2. Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej  1 673 659,18 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny     430 353,03 zł
4. Środki transportu  -
5. Inne środki trwałe     134 400,00 zł
6. Wartości niematerialne i prawne  -
  Razem środki trwałe

 5 919 385,97 zł

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto
1. Pozostałe środki trwałe

 1 055 733,38 zł 

2. Zbiory biblioteczne

   181 363,94 zł

3. Wartości niematerialne i prawne

     42 449,49 zł

  Razem

 1 279 546,81 zł