BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto
1. Grunty  3 680 973,76 zł
2. Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej  1 676 974,46 zł
3. Urządzenia techniczne i maszyny     431 289,06 zł
4. Środki transportu  -
5. Inne środki trwałe  -
6. Wartości niematerialne i prawne  -
  Razem środki trwałe

 5 789 237,28 zł 

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota brutto
1. Pozostałe środki trwałe    947 690,10 zł
2. Zbiory biblioteczne    177 043,59 zł
3. Wartości niematerialne i prawne      42 449,49 zł
  Razem

 1 167 183,18 zł