Archiwum BIP MJO - V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie
Dokument archiwalny

Mienie

 

Stan na dzień 30.09.2006

zatwierdzony uchwałą nr XCVII/980/05 z dnia 21 grudnia 2005 r.

 

 

Stan środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Grunty

-

2.

Budynki, lokale i inne obiekty inżynierii lądowej i wodnej

1 595 185,39

3.

Urządzenia techniczne i maszyny

-

4.

Środki transportu

-

5.

Inne środki trwałe

-

6.

Wartości niematerialne i prawne

-

 

Razem środki trwałe

1 595 185,39

 

 

Stan pozostałych środków trwałych

 

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota brutto

1.

Pozostałe środki trwałe

538 079,71

2.

Zbiory biblioteczne

 75 241,40

3.

Wartości niematerialne i prawne

 26 667,16

 

Razem

639 988,27