BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 36 im. Henryka Sienkiewicza


Szkoła Podstawowa nr 36

DYREKTOR OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO specjalisty ds kadrowych

(NR REF. 1/K/2019)

 

 

 

1. Wymagania formalne

 

O zatrudnienie może się ubiegać osoba, która:

 

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie;

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

3) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

4) osoba ze średnim wykształceniem posiada co najmniej 3 letni staż pracy.

 

 

2. Wymagania dodatkowe

Znajomość przepisów prawa pracy, w tym ustawy Karta nauczyciela.

Umiejętność obsługi programów biurowych (typu MS Office).

Umiejetność pracy w zespole.

Preferowana umiejętność obsługi platform informatycznych (ZSZO, SIO, Platforma Edukacyjna, PFRON, itp)

 

 

3. Zakres obowiązków

Prowadzenie spraw kadrowych w szkole, w tym m.in.: prowadzenie pełnej dokumentacji pracowniczej, pisanie pism związanych ze świadczeniem pracy przez pracowników, wprowadzanie danych z zakresu spraw kadrowych do ZSZO, SIO, GUS i innych, współpraca z płacami,

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

Praca na umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu.

Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936 i 2437)

 

 

5. Wymagane dokumenty:

CV

Kopia świadectwa lub  dyplomu potwierdzającego poziom wykształcenia.

Kopia świadectwa ukończenia kursów z zakresu spraw pracowniczych (o ile takie kandydat posiada).

Referencje (o ile takie kandydat posiada)

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

14.07.2019r.

Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Mazowiecka 70, 30-019 Kraków

 

 

7. Ilość etatów

0,5

 

 Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne