PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W ODDZIALE SPOŁECZENSTWA INFORMACYJNEGO WYDZIAŁU ORGANIZACJI I NADZORU UMK - 1 etat - przedłużenie terminu
(NR REF. 2-OR-2017)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowychokreślonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie wyższe: inżynier, magister lub magister-inżynier.

 

 

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

I. Wymagania w zakresie organizacji pracy

1) Łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, kreatywność, samodzielność, komunikatywność, skuteczność w realizacji celów,

2) Umiejętność pracy w grupie oraz pod presją czasu.

3) Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.

4) Umiejętności planowania oraz organizacyjne.

5) Umiejętność przeprowadzania szkoleń

 

II. Wymagania w zakresie wiedzy technicznej

1)Ogólna wiedza w zakresie przetwarzania, przesyłania i udostępniania informacji, w tym szczególnie za pośrednictwem technologii internetowych.

2) Znajomość przeglądarek internetowych.

3) Znajomość HTML, XHTML, XML.

4) Znajomość prowadzenia serwisów WWW – webmastering.

5) Umiejętność formułowania składni zapytań dla wyszukiwarek internetowych.

6) Znajomość programów do tworzenia grafiki rastrowej.

7) Obsługa oprogramowania pakietu biurowego na poziomie zaawansowanym (MS Office Professional).

8) Znajomość protokołów komunikacyjnych i szyfrujących umożliwiających wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi używanymi do realizacji zadań publicznych.

9) Znajomość formatów danych zapewniających dostęp do zasobów informacji udostępnianych, za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych.

 

III. Wymagania w zakresie znajomości przepisów prawa

1) Znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Oddziału Społeczeństwa Informacyjnego w Wydziale Organizacji i Nadzoru – OR.

2) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3) Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

4) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

5) Znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

6) Znajomość ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

7) Znajomość ustawy o podpisie elektronicznym.

8) Znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej.

9) Znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

10) Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

11) Znajomość Statutu Miasta Krakowa.

12) Znajomość struktury organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków.

13) Znajomość przepisów regulujących publikację w BIP w Gminie Miejskiej Kraków.

14) Znajomość ustawy o samorządzie gminnym.

15) Znajomość ustawy o samorządzie powiatowym.

16) Znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub decyzja o przyznaniu renty (niewykluczające wykonywania obowiązków na stanowisku).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

1. Tworzenie i aktualizowanie stron podstawowych i menu: w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, w Serwisach Systemu Elektronicznych Usług Publicznych Gminy Miejskiej Kraków oraz w Serwisie Informacyjnym Urzędu Miasta Krakowa.

2. Budowanie struktury modułów oraz koordynowanie i monitorowanie publikowania informacji publicznych w poszczególnych działach modułów przez komórki organizacyjne UMK.

3. Współpraca przy tworzeniu, aktualizowaniu i budowaniu struktury stron podstawowych menu Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa i MJO oraz koordynowanie i monitorowanie publikowania informacji publicznych przez komórki organizacyjne UMK i MJO

4. Współpraca z administratorem BIP MK w zakresie budowania struktury BIP oraz wdrażania kolejnych modułów informacyjnych.

5. Współpraca z Koordynatorami i Operatorami BIP MK komórek organizacyjnych UMK, prowadzenie konsultacji merytorycznych w zakresie publikowania, nadzór nad właściwym wprowadzeniem danych.

6. Standaryzacja udostępniania informacji publicznych w BIP MK, w tym:

1) budowanie podstawowej struktury BIP MJO w ramach BIP MK,

2) wdrażanie BIP MJO nowo powoływanych jednostek,

3) przydzielanie Administratorom i Redaktorom BIP MJO identyfikatorów, haseł i certyfikatów dostępu do narzędzi edycyjnych umożliwiających publikowanie w BIP MK,

4) współpraca z Administratorami BIP MJO w zakresie przekazywania ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej informacji do zamieszczenia na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MSWiA w spr. Biuletynu Informacji Publicznej,

5) nadzorowanie zabezpieczania treści informacji publicznych udostępnianych w BIP zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu MSWiA w spr. Biuletynu Informacji Publicznej,

6) Współpraca z kierującymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie nadzoru nad pracą użytkowników i kontrola prawidłowego wykorzystania baz danych.

7) Tworzenie i aktualizowanie stron podstawowych działu Jednostki Miejskie w BIP MK.

7. Współpraca przy realizacji zadań związanych z wdrażaniem świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną.

8. Koordynowanie realizacji umów dotyczących wdrażania aplikacji informatycznych (budowa i modernizacja rozwiązań informatycznych społeczeństwa informacyjnego).

9. Opracowywanie analiz pracy komórek organizacyjnych UMK i MJO związanych z publikowaniem informacji w BIP MK.

10. Współpraca przy realizacji zadań wynikających z udostępniania informacji publicznych.

11. Pełnienie funkcji Gospodarza i Administratora Technicznego aplikacji będących w kompetencjach Oddziału.

12. Prowadzenie korespondencji w sprawach organizacyjnych wynikających ze współpracy Oddziału z komórkami organizacyjnymi UMK i MJO.

13. Wykonywanie innych czynności wchodzących w zakres działania Wydziału zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i kierownika Oddziału.

14. Bieżąca współpraca z administratorem i redakcją Serwisu Informacyjnego UMK.

 

 

4.Warunki pracy i płacy:

 

1. wymiar czasu pracy: 1 etat

2. stanowisko: referent lub podinspektor oraz płaca zasadnicza w zależności od stażu pracy z przedziału: 2700 – 3500 zł brutto miesięcznie

3. miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru

4. zatrudnienie: na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

 

 

5.Wymagane dokumenty:

 

1. formularz zgłoszeniowy oraz samoocena,

2. dokument potwierdzający tożsamość,

3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia ikwalifikacje,

4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

 

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego oraz samooceny dostępnych na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia 19 lutego 2017 roku. Testy kwalifikacyjne dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 24 lutego 2017 roku o godzinie 9.00 w Sali Konferencyjnej UMK przy ul. Wielopole 17a.

 

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3 w Krakowie.

 

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracy

Poniżej znajduje się lista plików, których przesłanie jest konieczne, by zgłoszenie uznane zostało za kompletne.
Pliki należy zapisać na swoim komputerze, wypełnić i załączyć do formularza zgłoszeniowego we wskazanym miejscu.


Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Podmiot publikujący:
URZĄD MIASTA KRAKOWA
Osoba odpowiedzialna:
BOŻENA BOGUCKA
Osoba publikująca:
BOŻENA BOGUCKA
Data wytworzenia:
2017-01-25
Data publikacji:
2017-01-25
Data aktualizacji:
2017-11-20