PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. KOORDYNACJI SYSTEMU SPEDYCJA W WYDZIALE ORGANIZACJI I NADZORU - 1 ETAT
(NR REF. 1-OR-2017)1. Wymagania niezbędne (formalne):
a) Spełnianie wymagań określonych art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b)  wykształcenie: wyższe magisterskie (preferowany kierunek: Ekonomia lub Zarządzanie)

c)  staż pracy – 3 lata ( w tym minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku)

Uwaga: Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe ( będące przedmiotem oceny):

1. znajomość przepisów ustawy Prawo pocztowe,

2. znajomość przepisów KPA i Kodeksu Cywilnego

3. ogólna wiedza o strukturze Urzędu Miasta Krakowa

4. znajomość ustawy o rachunkowości

5. znajomość topografii Miasta Krakowa

6. znajomość instrukcji kancelaryjnej

7. znajomość Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa  nr 1412/2016 w sprawie Generalnego Rejestru Umów

8. znajomość ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

9. posiadanie stopnia niepełnosprawności umożliwiającego pracę na ww. stanowisku.

 

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.  Koordynacja i nadzór nad wysyłką korespondencji urzędowej za pośrednictwem pracowników Urzędu Miasta Krakowa.

2.  Przygotowywanie umów-zleceń dla osób pracujących w charakterze kuriera.

3.  Przygotowywanie upoważnień do doręczania korespondencji urzędowej dla osób pracujących w charakterze kuriera.

4.  Analiza zwrotów niedoręczonych przesyłek.

5.  Weryfikacja nieprawidłowości w adresowaniu przesyłek przez wydziały merytoryczne.

6.  Nadzór nad lokalnymi rozdzielniami poczty w z zakresie prawidłowego postępowania
z przesyłkami przekazywanymi kurierom oraz zwrotami.

7.  Koordynacja i nadzór nad wdrażaniem systemu SPEDYCJA w komórkach organizacyjnych UMK.

8.  Zatwierdzanie rachunków wystawianych przez kurierów

9.  Udzielanie odpowiedzi na skargi związane z nieprawidłowym doręczeniem korespondencji

10.Nakładanie kar na kurierów za nieprawidłowe doręczenia

 

4.Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy -1 etat

 2. stanowisko podinspektor wynagrodzenie w zależności od stażu pracy z przedziału:  2700 –  3200   miesięcznie

 3. miejsce: Wydział Organizacji i Nadzoru.

 4. zatrudnienie na okres 6 miesięcy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub siedem miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nie  określony.

 

5.Wymagane dokumenty:

   1. formularz zgłoszeniowy

   2. dokument potwierdzający tożsamość,

   3. dokumenty poświadczające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia i   kwalifikacje,

   4. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe,

   5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione

      umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe(tylko

      osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej www.bip.krakow.pl w terminie do dnia   31 stycznia 2017 roku.  Testy kwalifikacyjne  dla osób, które spełnią wymogi formalne odbędą się w dniu 6 lutego 2017 roku      o godz. 8:00 w Sali 303  UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4  w Krakowie.

O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych ¾ w Krakowie.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.                    

 

 
Zarządzenie Nr 1333/09 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska pracyInformacja o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalneWynik naboru

 

Dziennik zmian dokumentu:


2017-11-20 08:00:24
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-13 12:52:59
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-13 12:52:40
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-13 12:51:18
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:39:10
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:38:55
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:36:58
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:36:06
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:29:20
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja
2017-02-01 12:26:27
BOŻENA BOGUCKA
 Edycja