PREZYDENT MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W REFERACIE ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONY CYWILNEJ W WYDZIALE BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO UMK (1 ETAT)
(NR REF. 1-OC-2020)

 

Oferujemy:

a) Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

b) Możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń.

c) Zdobycie doświadczenia przy innowacyjnych projektach.

d) Ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

e) Dostęp do najnowszych technologii.

f) Terminowo wypłacane wynagrodzenie.

g) Dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek.

h) Zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej dla pracownika oraz członka rodziny, karty MultiSport.

 

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

1. wymagania niezbędne (formalne)

a) Obywatelstwo polskie.

b) Wykształcenie wyższe.

c) Aktualne uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej.

d) Pozostałe wymagania określone w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Uwaga: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

a) Znajomość ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

b) Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.

c) Znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

d) Znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

e) Znajomość ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

f) Znajomość ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

g) Znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

h) Posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności umożliwiającego pracę na w/w stanowisku.

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z testów, rozmów kwalifikacyjnych i ewentualnej analizy dokumentów sprawdzających stopień spełniania powyższych wymagań.

 

 

Do zakresu obowiązków wykonywanych na stanowisku będzie należało:

a) Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków oraz składanie sprawozdań z ich realizacji.

b) Opracowywanie programów, przeprowadzanie szkoleń oraz konsultacji z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla kierowników i administratorów gminnych jednostek organizacyjnych, podmiotów gospodarczych oraz budynków mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Miejskiej Kraków.

c) Nadzór i koordynacja ćwiczeń ewakuacyjnych w budynkach Urzędu Miasta Krakowa oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków.

d) Współpraca z jednostkami Państwowej Straży Pożarnej.

e) Analiza przyczyn pożarów powstałych w obiektach gminy Miejskiej Kraków oraz opracowywanie wniosków w zakresie przeciwdziałania ich powstawaniu.

f) Inicjowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej w zakresie profilaktyki pożarowej.

g) Wykonywanie innych czynności w ramach pracy Wydziału.

 

 

Warunki pracy i płacy oferowane kandydatom:

a) Pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. W przypadku pracowników podejmujących pracę po raz pierwszy w jednostce samorządu terytorialnego, pracownik zobowiązany jest do odbycia służby przygotowawczej. Po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas nieokreślony.

b) Wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/.

c) Stanowisko urzędnicze: Podinspektor

d) Miejsce pracy: Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Urząd Miasta Krakowa.

e) Lokalizacja: os. Zgody 2, Kraków.

f) Wynagrodzenie miesięczne: wynagrodzenie zasadnicze z przedziału 3.200 zł do 4.200 zł brutto oraz dodatek za wieloletnią pracę w zależności od posiadanego stażu pracy; wynagrodzenie o którym mowa zostanie ustalone na czas trwania pierwszej umowy o pracę zawartej na czas określony.

g) Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 

Dodatkowe informacje o warunkach pracy na stanowisku:

a) Dyspozycyjność.

b) Możliwość pracy w terenie.

 

Oferty składa się poprzez wypełnienie i przesłanie wyłącznie drogą elektroniczną formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej, w terminie do 9 sierpnia 2020 roku. Decyduje data wysłania formularza. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 12 sierpnia 2020 roku o godz. 08.00 - Sala Konferencyjna, Urząd Miasta Krakowa, 31-949 Kraków os. Zgody 2, V piętro.

O spełnieniu wymagań niezbędnych (formalnych) i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.bip.krakow.pl oraz na tablicy informacyjnej UMK przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 w Krakowie.

 

 


 Zarządzenie nr 3217/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie zasad naboru pracowników na wolne stanowiska urzędniczeFormularz zgłoszeniowy